Quyết định 614/QĐ-TCHQ năm 2013 Quy trình nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục, hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan Lưu

8 0 26/02/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 614/QĐ-TCHQ năm 2013 Quy trình nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục, hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 614/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐIVỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHƯA LÀM THỦ TỤC, HÀNG HÓA XUẤTKHẨU ĐÃ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐƯỢC VẬN CHUYỂN TỪ KHO HÀNGKHÔNG SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI VỀ KHO HÀNG KHÔNG KÉO DÀITHUỘC QUẢN LÝ CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BẮC NINH VÀ NGƯỢC LẠITỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 06 năm 2001 và Luật sửa đổi,bổ sung một số Điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quảnlý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ quiđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-BTC ngày 03/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.Căn cứ công văn số 1819/VPCP-HTQT ngày 23/3/2010 của Văn phòng Chính phủ về triển khai kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh;Căn cứ công văn số 10412/VPCP-KTTH ngày 19/12/2012 của Vãn phòng Chính phủ về triển khai kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp VSIP - tỉnh Bắc Ninh;Căn cứ công văn số 2275/TCHQ-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính về việc triểnkhai kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp VSIP - tỉnh Bắc Ninh.Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan. QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này:1. Quy trình nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan, hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan được vận chuyển từ kho hàng không sân bay quốc tế Nội Bài về kho hàng không kéo dài thuộc quản lý củaCục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và ngược lại;2. Biên bản bàn giao hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan từ kho hàng không kéo dài đến kho hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài (Mẫu HQ 01-BBBG);3. Biên bản bàn giao hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục từ kho hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài đến kho hàng không kéo dài (Mẫu HQ 02- BBBG)4. Báo cáo số liệu xuất khẩu (Mẫu HQ 03- BCSLXK);5. Báo cáo số liệu nhập khẩu (Mẫu HQ 04- BCSLNK);6. Báo cáo số liệu xuất khẩu (Mẫu HQ 05- BCSLXK);7. Báo cáo số liệu nhập khẩu (Mẫu HQ 06- BCSLNK).Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2013. Quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan được dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới kể từ ngày văn bản mới có hiệu lực thi hành.Điều 3: Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Bộ Tài chính:+ Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);+ Vụ PC, Vụ CST (để phối hợp);- Website Hải quan;- Lưu: VT, GSQL (05b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh QUY TRÌNHNGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬPKHẨU CHƯA LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, HÀNG HÓA XUẤT KHẨU ĐÃ LÀMTHỦ TỤC HẢI QUAN VẬN CHUYỂN TỪ KHO HÀNG KHÔNG TẠI SÂN BAYQUỐC TẾ NỘI BÀI VỀ KHO HÀNG KHÔNG KÉO DÀI THUỘC QUẢN LÝ CỦACỤC HẢI QUAN TỈNH BẮC NINH VÀ NGƯỢC LẠIMục I. Quy định chungĐiều 1. Phạm vi áp dụng.Quy trình này hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chưa được làm thủ tục hải quan, hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan vận chuyển từ kho hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài về kho hàng không kéo dài thuộc quản lý của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh (gọi tắt là kho hàng không kéo dài) và ngược lại,Điều 2. Đối tượng áp dụng.Cán bộ, công chức Hải quan.Điều 3. Quy định trao đổi thông tin, bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu giữa các Chi cục Hải quan liên quan.1. Việc trao đổi thông tin, bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu chưa làm thủ tục, hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục và kiểm tra an ninh hàng không (dưới đây gọi tắt là hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu) giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài - Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Chi cục Hải quan được giao quản lý kho hàng không kéo dài - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh được thực hiện bằng Biên bản bàn giao (Mẫu HQ 01- BBBG, Mẫu HQ 02-BBBG). 2. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Chi cục Hải quan được giao quản lý kho hàng không kéo dài phải lập sổ theo dõi hàng hóa nhập khẩu, sổ theo dõi hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển từ kho hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài về các kho hàng không kéo dài và ngược lại để theo dõi, kiểm tra khi cần thiết.Sổ theo dõi hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu được lập trên máy tính phải có đầy đủ các tiêu chí: số thứ tự, số biên bản bàn giao, ngày lập biên bản bàn giao, tên hàng, tổng số kiện (riêng đối với hàng hóa xuất khẩu ghi rõ tổng số kiện thuộc tờ khai xuất khẩu số...ngày, tháng, năm...), tên doanh nghiệp, số lượng xe vận chuyển hàng hóa, biển kiểm soát từng xe vận chuyển hàng hóa, niêm phong hải quan, kết quả hồi báo Biên bản bàn giao.