Quyết định 608/QĐ-TTg năm 2015 về việc ký Hiệp định giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề về hải quan Lưu

1 0 07/05/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 608/QĐ-TTg năm 2015 về việc ký Hiệp định giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề về hải quan

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 608/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA A-DÉC-BAI-GIAN VỀHỢP TÁC VÀ TRỢ GIÚP LẪN NHAU TRONG CÁC VẤN ĐỀ VỀ HẢI QUANTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 54/TTr- BTC ngày 25 tháng 4 năm 2015,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa A-déc-bai-gian về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề về hải quan.Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký chính thứcHiệp định với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Cộng hòa A-déc-bai-gian.Điều 3. Bộ Ngoại giao cấp giấy ủy quyền theo quy định./. Nơi nhận:- TTgCP, các PTTgCP;- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, THỦ TƯỚNG Tư pháp;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, PL, HC, TH;- Lưu: VT, QHQT(2).LH.Nguyễn Tấn Dũng