Quyết định 606/QĐ-BCT năm 2015 về Lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo giai đoạn 2015-2020 Lưu

25 0 20/01/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 606/QĐ-BCT năm 2015 về Lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo giai đoạn 2015-2020

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 606/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH LỘ TRÌNH XÂY DỰNG VÙNG NGUYÊN LIỆU HOẶC THỰC HIỆNLIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ THÓC, GẠO CỦA THƯƠNG NHÂN KINHDOANH XUẤT KHẨU GẠO GIAI ĐOẠN 2015-2020BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn liền với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1101/TTg-KTTH ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 18 tháng 7 năm 2013; văn bản số 7306/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Vănphòng Chính phủ và văn bản số 10404/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo của thương nhân kinh doanh xuất khẩugạo giai đoạn 2015-2020 (Lộ trình).Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015.Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Kiểm toán Nhà nước;- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;- Sở Công Thương các tỉnh, tp trực thuộc TW;- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;- Công báo;- Website Chính phủ;- Bộ Công Thương: Lãnh đạo Bộ; Văn phòng Bộ; các Vụ, Cục, Tổng cục trực thuộc Bộ;- Website Bộ Công Thương;- Lưu: VT, XNK (15).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh LỘ TRÌNHXÂY DỰNG VÙNG NGUYÊN LIỆU HOẶC THỰC HIỆN LIÊN KẾT SẢN XUẤTVÀ TIÊU THỤ THÓC, GẠO CỦA THƯƠNG NHÂN KINH DOANH XUẤT KHẨUGẠO GIAI ĐOẠN 2015-2020(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-BCT ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộtrưởng Bộ Công Thương) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Lộ trình này quy định việc xây dựng vùng nguyên liệu hoặc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo với hộ nông dân trồng lúa hoặc đại diện của nông dân của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo giai đoạn 2015-2020; các chính sách ưu đãi áp dụng đối với việc xây dựng vùng nguyên liệu.2. Lộ trình này áp dụng đối với thương nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo (sau đây viết tắt là thương nhân) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.Điều 2. Giải thích từ ngữTrong Lộ trình này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Vùng nguyên liệu là vùng sản xuất lúa hàng hóa thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 4 Lộ trình này.2. Hộ nông dân trồng lúa bao gồm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, trang trại trực tiếp sản xuất lúa.3. Đại diện của nông dân bao gồm các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc tổ chức, cá nhân khác được hộ nông dân trồng lúa ủy quyền đại diện theo quy định của pháp luật.Điều 3. Mục tiêu, nguyên tắc xây dựng và thực hiện Lộ trình1. Tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo; góp phần thực hiện định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn hoạt động chế biến, kinh doanh, tiêu thụ, xuất khẩu gạo của thương nhân với hoạt động sản xuất lúa của nông dân; góp phần nâng cao chấtlượng, giá trị thóc, gạo hàng hóa, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của đội ngũ thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.2. Nhà nước định hướng, khuyến khích xây dựng vùng nguyên liệu đồng thời có chínhsách ưu đãi để tạo động lực thúc đẩy mở rộng quy mô vùng nguyên liệu.3. Chia sẻ rủi ro và hài hòa lợi ích giữa thương nhân và nông dân; gắn kết lợi ích với trách nhiệm của các bên trong quan hệ liên kết. Thương nhân có trách nhiệm tích cực, chủ động và ưu tiên các nguồn lực để thực hiện Lộ trình.Điều 4. Phương thức xây dựng vùng nguyên liệu1. Các phương thức xây dựng vùng nguyên liệu của thương nhân bao gồm: