Quyết định 595/QĐ-TCHQ năm 2017 Ban hành quy chế hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ công chức thanh tra chuyên ngành hải quan Lưu

39 7 28/02/2017 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
595/QĐ-TCHQ

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 595/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH QUY CHẾ HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺCÔNG CHỨC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH HẢI QUANTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính;Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BTC ngày 20/2/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra Tổng cục Hải quan,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành hải quan.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong ngành Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lãnh đạo TCHQ (để b/c);- Thanh tra Bộ Tài chính (để b/c);- Lưu: VT, TTr, TCCB.KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Công Bình QUY CHẾ HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺ CÔNG CHỨC THANHTRA CHUYÊN NGÀNH HẢI QUAN(Ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-TCHQ ngày 01 tháng 3 năm 2017 củaTổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)Chương I QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhQuy chế này hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành hải quan (gọi tắt là Thẻ Thanh tra Hải quan).Điều 2. Đối tượng áp dụngQuy chế này áp dụng đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, ngườiđược giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hải quan (gọi tắt là Công chức Thanh tra Hải quan).Chương IIQUY ĐỊNH CỤ THỂĐiều 3. Thẻ Thanh tra Hải quan 1. Thẻ Thanh tra Hải quan xác định tư cách pháp lý để Công chức Thanh tra Hải quan sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Thẻ Thanh tra Hải quan không sử dụng thay thếgiấy giới thiệu công tác).2. Mẫu Thẻ Thanh tra Hải quan được quy định cụ thể tại Điều 8 Thông tư 19/2013/TT-BTC ngày 20/2/2013 của Bộ Tài chính.Điều 4. Thẩm quyền, điều kiện, hình thức cấp Thẻ Thanh tra Hải quan1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có thẩm quyền cấp Thẻ Thanh tra Hải quan cho Công chức Thanh tra Hải quan.2. Công chức Thanh tra Hải quan được cấp Thẻ khi đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6 Thông tư 19/2013/TT-BTC ngày 20/2/2013 của Bộ Tài chính và tại thời điểm đề nghị cấp Thẻ đang công tác tại bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành hải quan, cụ thể:a) Tại Tổng cục Hải quan: Vụ Thanh tra- Kiểm tra;b) Tại Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:- Phòng Kiểm tra - Thanh tra thuộc các Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Hải Phòng vàthành phố Hồ Chí Minh;- Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra thuộc các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, An Giang, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Trị, Bắc Ninh, Cao Bằng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Thanh Hóa;- Phòng Nghiệp vụ hoặc Văn phòng (theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng của Tổng cục Hải quan) thuộc các Cục Hải quan tỉnh: Bình Định, Kiên Giang, Bình Phước, Cà Mau, Điện Biên, Đắk Lắk, Hà Giang, Khánh Hòa, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế; Gia Lai- Kon Tum; Hà Nam Ninh.3. Các hình thức cấp Thẻ Thanh tra Hải quan gồm:- Cấp lần đầu Thẻ Thanh tra Hải quan;- Cấp lại Thẻ Thanh tra Hải quan.Điều 5. Cấp lần đầu, cấp lại Thẻ Thanh tra Hải quan1. Cấp lần đầu Thẻ Thanh tra Hải quan cho Công chức Thanh tra Hải quan đáp ứng đủcác yêu cầu như nêu tại khoản 2 Điều 4 quy định này.