Quyết định 57/QĐ-BNN-BVTV năm 2017 Tạm dừng nhập khẩu quả me từ Indonesia Lưu

8 0 05/01/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 57/QĐ-BNN-BVTV năm 2017 Tạm dừng nhập khẩu quả me từ Indonesia

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 57/QĐ-BNN-BVTV Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC TẠM DỪNG NHẬP KHẨU QUẢ ME TỪ INDONESIABỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCăn cứ Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn;Căn cứ Nghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiếtmột số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;Căn cứ Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật củanước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Tạm ngừng nhập khẩu quả me (Tamarindus indica) từ Indonesia do bị nhiễmmọt Caryedon serratus Olivier là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.Điều 2. Giao Cục Bảo vệ thực vật:Kiểm dịch chặt chẽ các lô quả me nhập khẩu từ Indonesia trong thời gian quyết địnhtạm ngừng chưa có hiệu lực;Thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Indonesiabiết để có biện pháp khắc phục triệt để;Tổ chức kiểm tra, xác nhận biện pháp khắc phục của Indonesia và báo cáo Bộ trưởngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký.Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG1 - Như Điều 4;- Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ);- Cục A86;- Các cơ quan báo chí;- Lưu VT, BVTV.Lê Quốc Doanh 2