Quyết định 572/QĐ-BTC năm 2010 Về việc mức thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 Lưu

6 0 17/03/2010 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 572/QĐ-BTC năm 2010 Về việc mức thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001

Từ khóa : nhập khẩu xe máy

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------Số: 572/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU LINH KIỆN XE HAI BÁNHGẮN MÁY THEO CHÍNH SÁCH THUẾ THEO TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA NĂM 2001BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHCăn cứ Thông tư liên tịch số: 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 của liên Bộ Tài chính – Bộ Công nghiệp – Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí – điện – điện tử và Thông tư liên tịch số: 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000 của liên Bộ Tài chính – Bộ Công nghiệp – Tổng cục Hải quan về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư liên tịch số: 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ;Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7604/BTC-KTTH ngày 29/12/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết tồn tại về thuế theo tỷ lệnội địa hóa xe hai bánh gắn máy năm 2001.Căn cứ Quyết định số 3430/QĐ-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Tổ công tác liên ngành xem xét giải quyết tồn tại về thuế theo tỷ lệ nội địa hóa xe hai bánh gắn máy năm 2001 và Quy chế làm việc của tổ công tác liên ngành km theo Quyết định này.Căn cứ Biên bản kết quả làm việc về việc xem xét giải quyết tồn tại quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hóa xe hai bánh gắn máy năm 2001 của Công ty TNHH TM Hoàng Chung ngày 03/02/2010 của Tổ công tác liên ngành.Xét đề nghị của Công ty TNHH TM Hoàng Chung tại công văn số 36/09/HCG-TCHQ ngày 18/11/2009 về việc xin xem xét lại việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hóa xe hai bánh gắn máy năm 2001 và hồ sơ về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hóa xe hai bánh gắn máy năm 2001 do Công ty cung cấp.QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy (theo từng nhãn hiệu xe) do Công ty TNHH TM Hoàng Chung nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 (bao gồm cả phần bộ linh kiện do doanh nghiệp nhập khẩu vượt công suất (nếu có) theo công văn số 595/CV-CNCL ngày 22/02/2002 của Bộ Công nghiệp) như sau: STT Loại xe (Nhãn hiệu) Số lượng Thuế suất thuếNK áp dụng(%)Ghi chú1 FULJIR 110K 15,500 15% 2 FULJIR 100 3,000 30% 21,500 15% Điều 2. Căn cứ mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Điều 1 cho từng loại (nhãn hiệu) xe, hồ sơ, thực tế hàng hóa nhập khẩu theo từng tờ khai, doanh nghiệp có trách nhiệm tính lại số tiền thuế nhập khẩu phải nộp theo quy định; Trường hợp cùng loại xenhập khẩu theo các tờ khai hàng hóa nhập khẩu khác nhau, có mức thuế suất thuế nhậpkhẩu áp dụng tại Điều 1 khác nhau, thì doanh nghiệp phải căn cứ hồ sơ, thực tế hàng hóa nhập khẩu khai báo với cơ quan Hải quan theo nguyên tắc: kê khai theo ngày tờ khai hàng hóa nhập khẩu cho loại xe áp dụng thuế suất cao trước, để thực hiện tính thuế theo từng tờ khai hàng hóa nhập khẩu cụ thể.Doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về việc khai báo với cơquan Hải quan.Cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra khai báo của doanh nghiệp, để thực hiện thu số tiền thuế thuế nhập khẩu còn phải nộp hoặc truy hoàn thuế theo quy định.Việc xử lý tiền thuế được hoàn (nếu có) được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 130, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 2640/QĐ-BTC ngày 24/11/2008 của Bộ Tài chính. Mức thuế nhập khẩu đã áp dụng đối với bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 của Công ty TNHH TM Hoàng Chung trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Nơi nhận:- Cty TNHH TM Hoàng Chung;- VPCP (để báo cáo);- Tổng cục Thuế, Vụ Chính sách Thuế;- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn - Thành viên Tổ công tác liên ngành;- Lưu: VT, TCHQ.