Quyết định 56/QĐ-BCĐASW về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia 6 tháng cuối năm 2014 và quý I năm 2015 Lưu

2 0 10/08/2014 Nguồn : TCHQ 4 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 56/QĐ-BCĐASW về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia 6 tháng cuối năm 2014 và quý I năm 2015

Bình luận

Thông tin bài viết

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/QĐ-BCĐASW Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 VÀ QUÝ I NĂM 2015 TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA Căn cứ Quyết định số 2120/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia; Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 96/TTr-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2014, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia 6 tháng cuối năm 2014 và quý I năm 2015”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Cơ quan Thường trực, các Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó TTgCP; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, QHQT, PL, TKBT, TGĐ CổngTTĐT; - Lưu: Văn thư, BCĐASW(3b). TRƯỞNG BAN PHÓ THỦ TƯỚNG Vũ Văn Ninh KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 VÀ QUÝ I NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-BCĐASW ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia) STT Nội dung Chủ trì/Thành phầnThời hạnĐơn vị chuẩn bịKết quả dự kiếnI Kế hoạch chính thức kết nối giai đoạn 1 (các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải) 1. Ban hành Quy chế về trách nhiệm của các Bên Trưởng Ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo Tháng 9/2014 Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ. Quyết định của Trưởng ban Ban Chỉ đạo 2. Hiệu chỉnh kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin của các Bên Cơ quan Thường trực; Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải Tháng 6 đến tháng 11/2014Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ. Hiệu chỉnh kỹ thuật 3. Tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp và cho công chức Cơ quan Thường trực; Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tảiTháng 7 đến tháng 12/2014Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ. 4. Ra thông báo cho doanh nghiệp và chính thức kết nối Cơ quan Thường trực; Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tảiTháng 12/2014Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ. II Kế hoạch kết nối kỹ thuật giai đoạn 2 (các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế)1. Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg Ủy viên Ban Chỉ đạo thuộc các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Tổng cục Hải quan. Tháng 9/2014 Cơ quan Thường trực, Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch 2. Xây dựng, triển khai Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia và các hệ thống thành phần để kết nối và triển khai thực hiện Giai đoạn 2 Quyết định 48/2011/QĐ-TTg Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Y tế. Tháng 9 đến tháng 12/2014Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế.Lễ kết nối kỹ thuật giai đoạn 2 III. Lập và phê duyệt kinh phí triển khai giai đoạn 1, 2 Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia1 Lập kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai giai đoạn 1, 2 Cơ quan thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ, Ngành tham gia thí điểm Tháng 6 đến tháng 7/2014 Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia: thuộc các Bộ, Ngành 2 Tổng hợp dự toán Cơ quan Thường trực Tháng 7/2014Cơ quan Thường trực Báo cáo tổng hợp dự toán3 Thẩm định và phê duyệt dự toán Bộ Tài chính Tháng 8/2014 Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ, đơn vị liên quan IV. Kế hoạch sơ kết thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg1. Dự thảo báo cáo sơ kết và lấy ý kiến các Ủy viên Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo và các Ủy viên Tháng 3/2015 Cơ quan Thường trực