Quyết định 540/QĐ-TCTS-TTKN năm 2015 về việc công nhận loài tôm hùm (HOMARUS AMERICANUS) nhập khẩu vào Danh mục thủy sản sống đã được đánh giá rủi ro Lưu

22 1 06/09/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 540/QĐ-TCTS-TTKN năm 2015 về việc công nhận loài tôm hùm (HOMARUS AMERICANUS) nhập khẩu vào Danh mục thủy sản sống đã được đánh giá rủi ro

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTỔNG CỤC THỦY SẢN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 540/QĐ-TCTS-TTKN Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC CÔNG NHẬN LOÀI TÔM HÙM (HOMARUS AMERICANUS) NHẬPKHẨU VÀO DANH MỤC THỦY SẢN SỐNG ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ RỦI ROTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢNCăn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua hán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm;Căn cứ kết luận, kiến nghị của Hội đồng đánh giá rủi ro tại Biên bản họp ngày 24/5/2015 của Hội đồng đánh giá rủi ro thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 228/QĐ-TCTS-TTKN ngày 15/5/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản về việc thành lập hội đồng khoa học chuyên ngành đánh giá rủi ro thủy sản sống dùng làm thực phẩm;Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành Danh mục thủy sản sống đã được đánh giá rủi ro, đủ điều kiện nhập khẩu làm thực phẩm kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục Thủy sản, Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến nhập khẩu thủy sản sống có tên trong Danh mục được quy định lại Điều 1 vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Trung tâm Thông tin Thủy sản;- Lưu: VT, TTKN.KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Huy Điền PHỤ LỤCDANH MỤC THỦY SẢN SỐNG ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ RỦI RO, ĐỦ ĐIỀU KIỆNNHẬP KHẨU LÀM THỰC PHẨM(Ban hành kèm theo Quyết định số 540/QĐ-TCTS-TTKN ngày 07 tháng 9 năm 2015của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản)TTĐối tượng thủysản sốngTên khoa họcBiện pháp quản lý rủi ro phảithực hiện1 Tôm hùm Mỹ Homarusamericanus- Chỉ nhập khẩu cho mục đích dùng làm thực phẩm, không được nhập tôm hùm có kích cỡ nhỏ (cỡ tôm giống).- Không gây nuôi, không phát tán ravùng nuôi trồng thủy sản và môi trường tự nhiên.- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về kiểm dịch thủy sản khi nhập khẩu và quản lý thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm. - Khi xảy ra thất thoát phải báo cáo cho cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý kịp thời.- Tiến hành lưu giữ trong điều kiện kiểm soát được nước thải.