Quyết định 5044/QĐ-BCT năm 2016 Ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Lưu

51 1 25/12/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 5044/QĐ-BCT năm 2016 Ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 5044/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHV/V ỦY QUYỀN CẤP CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓABỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị đinh số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướngChính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu côngnghiệp Quảng Ngãi;Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ CôngThương ban hành về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp địnhThương mại hàng hóa ASEAN;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệpQuảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D cho hàng hóa sảnxuất trong Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp thuộc địa bàn quản lý củaBan. Mã số Tổ chức cấp C/O của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khucông nghiệp Quảng Ngãi: 47.Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cótrách nhiệm thực hiện việc cấp C/O mẫu D theo quy định của pháp luật và thực hiệnđầy đủ chế độ báo cáo.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Quyết định này thay thế Quyết định số 1251/1999/QĐ-BTM ngày 02 tháng 11 năm1999 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) ủy quyền Ban quản lý các Khucông nghiệp Quảng Ngãi quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mạicủa các doanh nghiệp khu công nghiệp và Quyết định số 0467/2001/QĐ-BTM ngày 08tháng 5 năm 2001 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) ủy quyền Ban quản1 lý Khu công nghiệp Dung Quất quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt độngthương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp.Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 4;- Bộ Tài chính;- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;- UBND tỉnh Quảng Ngãi;- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh;- Lưu: VT, XNK.BỘ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh 2