Quyết định 50/2006/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng Lưu

30 3 06/03/2006 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 50/2006/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng

Bình luận

Thông tin bài viết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Số: 50/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng”, để các cơ quan có thẩm quyền căn cứ theo Danh mục này tổ chức việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường trong nước và hàng hóa nhập khẩu. Điều 2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục nói ở Điều 1, các cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng và các tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý chuyển ngành sớm thực hiện Điều 26 của Nghị định số 179/2004/NĐ-CP quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tiếp tục chỉ định và trình Thủ tướng Chính phủ Danh mục bổ sung các tổ chức kỹ thuật có đủ điều kiện tham gia vào công tác kiểm tra chất lượng, quy định phương thức kiểm tra hàng hóa, tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Gia Khiêm DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Phần thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế 1.1. Trang thiết bị và công trình y tế STT Tên sản phẩm, hàng hóa Căn cứ kiểm tra (đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa 1 Máy X-quang chẩn đoán thông thường TCVN 6595:2000 Vụ Trang thiết bị y tế - Bộ Y tế - Viện Trang thiết bị công trình y tế - Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật 2 Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế TCVN 6591-4:2000 3 Vật liệu cản tia X-tấm cao su chì TCVN 6730-1:2000 4 Tủ sấy tiệt trùng TCVN 6791:20005 Thiết bị hấp tiệt trùng TCVN 6792:2000 6 Máy theo dõi oxy để giám sát khí thở của bệnh nhân TCVN 7006:2002 7 Máy làm giàu Oxy dùng trong y tế TCVN 7007:2002 8 Máy gây mê TCVN 7009-1:2002 TCVN 7009-2:2002 TCVN 7009-3:2002 9 Máy thở TCVN 7010-1:2002 TCVN 7010-2:2002 TCVN 7010-3:200210 Tủ hút độc TCVN 6914:200111 Tủ cấy vi sinh TCVN 6915:200112 Đèn mổ TCVN 7182:200213 Máy điện châm TCVN 7004:200014 Bàn mổ đa năng TCVN 6733:2000 1.2. Vác xin phòng bệnh STT Tên sản phẩm, hàng hóa Căn cứ kiểm tra (đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường) Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượngTổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa 1 Vác xin phòng lao Dược điển Việt Nam 3 Vụ Y tế dự phòng - Trung tâm Kiểm định Quốc gia- Sinh phẩm Y học - Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật 2 Vác xin bạch hầu-ho gà-uốn ván (DPT) 3 Vác xin phòng dại Fluenzalida 2. Phần thuộc trách nhiệm của Bộ Thủy sản 2.1. Thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản STT Tên sản phẩm, hàng hóa Căn cứ kiểm tra (đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường) Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượngTổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa 1 Bột cá - TCVN 1664:2001 (Độ ẩm, Protein, Lipid, Cục quản lý chất lượng, - Các trung tâm chất lượng, An