Quyết định 481/QĐ-TCHQ năm 2016 Về việc thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục hải quan Lưu

21 0 15/03/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 481/QĐ-TCHQ năm 2016 Về việc thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục hải quan

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 481/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC THÀNH LÂP BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤCHẢI QUANTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;Căn cứ công văn số 316/TB-BTC ngày 08/6/2015 của Bộ Tài chính về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ;Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-TCHQ ngày 03/3/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan;Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan để giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan theo cơ chế một cửa theo quy định tại Quyếtđịnh số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, gồm các ông (bà)có tên tại danh sách đính kèm.Điều 2. Giao Văn phòng Tổng cục làm đầu mối chủ trì, điều phối và cử các ông (bà) có tên tại danh sách đính kèm Quyết định này làm nhiệm vụ trường trực, theo dõi giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan.Các ông (bà) có tên trên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ hỗ trợ đối với cán bộ công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 881/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thiết lập “Phòng giao dịch một cửa” tại cơ quan Tổng cục Hải quan. Vụ trưởng Vụ Tổ chứccán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quy định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Bộ Tài chính (để b/c);- Lãnh đạo TCHQ;- Lưu: VT, TCCB (05), HS (18).TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Túc DANH SÁCHBỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNHCHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN(Ban hành kèm theo Quyết định số 481/QĐ-TCHQ ngày 16/03/2016 của Tổng cụctrưởng Tổng cục Hải quan)STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC1 Nguyễn Duy Thuận Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Tổng cục Hải quan2 Trương Thị Thúy Vinh Trưởng phòng Văn phòng Tổng cục Hải quan3 Đinh Thị Thái Nga Công chức Văn phòng Tổng cục Hải quan4 Trần Vũ Minh Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan5 Hoàng Yến Ngọc Phó Trưởng phòng Cục Kiểm tra sau thông quan6 Đoàn Đức Tiệp Công chức Cục Kiểm tra sau thông quan7 Nguyễn Hùng Anh Phó Cục Trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu 8 Vũ Thị Bích Thủy Công chức Cục Điều tra chống buôn lậu9 Lê Mạnh Hùng Phó Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu10 Lê Quỳnh Nga Công chức Cục Thuế xuất nhập khẩu11 Ngô Minh Hải Phó Cục trưởngCục Giám sát quản lý về hải quan12 Bùi Thị Minh Hải Công chứcCục Giám sát quản lý về hải quan13 Trần Văn Lộc Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế14 Nguyễn Thị Huế Công chức Vụ Pháp chế15 Vũ Tá Măng Phó Vụ trưởng Thanh tra Tổng cục Hải quan16 Nguyễn Anh Tuấn Công chức Thanh tra Tổng cục Hải quan17 Phan Hải Nam Phó Giám đốcTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu18 Phạm Hoàng Hải Công chứcTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu