Quyết định 4680/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/11/2015 Tạm ngừng nhập khẩu lúa mì từ Ucraina Lưu

23 1 11/11/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 4680/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/11/2015 Tạm ngừng nhập khẩu lúa mì từ Ucraina

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 4680/QĐ-BNN-BVTV Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU LÚA MÌ TỪ UCRAINABỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCăn cứ Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Căn cứ Nghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;Căn cứ Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Tạm ngừng nhập khẩu lúa mì (Triticum spp.) từ Ucraina do bị nhiễm mọt thóc (Sitophilus granarius Linnaeus) là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.Điều 2. Giao Cục Bảo vệ thực vật:Kiểm dịch chặt chẽ các lô lúa mì nhập khẩu từ Ucraina trong thời gian quyết định tạm ngừng chưa có hiệu lực;Thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Ucraina biết để có biện pháp khắc phục triệt để;Tổ chức kiểm tra, xác nhận biện pháp khắc phục của Ucraina và báo cáo Bộ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký.Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 4;- Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ);- Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam;- Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina;BỘ TRƯỞNG1 - Cục An ninh nông, lâm, ngư nghiệp;- Các cơ quan báo chí;- Lưu VT, BVTV.Cao Đức Phát 2