Quyết định 445/QĐ-HQHN năm 2013 Ban hành quy chế, nội quy, sơ đồ, các biểu mẫu thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cục hải quan thành phố Hà Nội Lưu

36 1 06/05/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 445/QĐ-HQHN năm 2013 Ban hành quy chế, nội quy, sơ đồ, các biểu mẫu thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cục hải quan thành phố Hà Nội

Bình luận

Thông tin bài viết

TỔNG CỤC HẢI QUANCỤC HẢI QUAN TP. HÀNỘI--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 445/QĐ-HQHN Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH QUY CHẾ, NỘI QUY, SƠ ĐỒ, CÁC BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦTỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNHPHỐ HÀ NỘI.CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘICăn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Căn cứ Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 về việc Ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nướcthuộc thành phố Hà Nội;Căn cứ Quyết định 1234/QĐ-HQHN ngày 06/12/2011 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế làm việc của Cục Hải quan thành phố Hà Nội;Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-HQHN ngày 19/4/2011 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội;Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:1. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa;2. Nội quy thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa;3. Sơ đồ thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa;4. Các Biểu mẫu thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa:- Mẫu 1: Phiếu yêu cầu thủ tục hành chính- Mẫu 2: Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính- Mẫu 3: Số tiếp nhận hồ sơ hành chính- Mẫu 4: Phiếu giao nhận hồ sơ hành chính - Mẫu 5: Phiếu yêu cầu nghiệp vụ- Mẫu 6: Dấu tiếp nhận hồ sơ.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản trái với Quyết định nàyđều bị bãi bỏ.Điều 3. Lãnh đạo Cục, các đơn vị thuộc Cục, cán bộ, công chức và các tổ chức, công dân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- UBND thành phố Hà Nội; để báo cáo- Tổng cục Hải quan; để báo cáo- Trang website;- Lưu: BPTN và TKQ, VT.CỤC TRƯỞNGNguyễn Văn TrườngQUY CHẾTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢTHEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI(Ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-HQHN ngày 07/5/2013 của Cục Hải quanthành phố Hà Nội)Chương 1.QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng1. Phạm vi:Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp Cục Hải quan tại các Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tài chính.2. Đối tượng:- Các tổ chức, công dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính;- Các đơn vị thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội.Điều 2. Nguyên tắc thực hiện1. Thủ tục hành chính minh bạch, công khai, đơn giản, rõ ràng, thuận tiện, đúng pháp luật. 2. Công khai quy chế, Nội quy, Sơ đồ thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi tắt là Bộ phận một cửa) để tổ chức, công dân biết, thực hiện và giám sát.3. Đảm bảo phối hợp giải quyết thủ tục hành chính giữa các đơn vị liên quan, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính.Chương 2.QUY ĐỊNH CỤ THỂĐiều 3. Vị trí, yêu cầu của bộ phận một cửa1. Vị trí:Bộ phận Một cửa trực thuộc Văn phòng Cục, cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận một cửa chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Chánh Văn phòng.2. Yêu cầu:2.1. Cán bộ, công chức chuyên trách làm việc tại Bộ phận một cửa phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc đuợc giao.2.2. Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ công chức Bộ phận một cửa phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định về trang chế phục; khi tiếp xúc với tổ chức, công dân phải văn minh, lịch sự, tác phong chuyên nghiệp; trong quá trình tiếp nhận thủ tục hành chính không được yêu cầu tổ chức, công dân nộp thêm các chứng từ ngoài quy định của bộ hồ sơ, cố ý làm tăng số lần giao dịch.Điều 4. Nhiệm vụ của bộ phận một cửa1. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ (trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua đường bưu điện),chuyển giao và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính;- Chuyển giao hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho phòng chuyên môn giảiquyết đúng thẩm quyền;- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ các phòng chuyên môn;- Trả kết quả cho tổ chức, công dân, thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.2. Đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính.3. Báo cáo thống kê định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị kết quả thực hiện cơ chế một cửa.4. Quản lý, sử dụng, lưu trữ hồ sơ theo quy định.Điều 5. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn khi thựchiện cơ chế một cửa1. Chánh Văn phòng: