Quyết định 444/QĐ-HQHCM năm 2014 Về việc giao nhiệm vụ làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh của Công ty cổ phần chuyển phát nhanh quốc tế Hợp Nhất Lưu

10 0 24/04/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 444/QĐ-HQHCM năm 2014 Về việc giao nhiệm vụ làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh của Công ty cổ phần chuyển phát nhanh quốc tế Hợp Nhất

Bình luận

Thông tin bài viết

TỔNG CỤC HẢI QUANCỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 444/QĐ-HQHCM Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓACHUYỂN PHÁT NHANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANHQUỐC TẾ HỢP NHẤTCỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINHCăn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ/BTC ngày 15/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Tài chính và Công văn số 4773/TCHQ/TCCB ngày 04/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện phân cấp quản lý cán bộ;Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-TCHQ ngày 15/03/2010 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế của Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất (TECS);Căn cứ Công văn số 6190/TCHQ-GSQL ngày 06/11/2012 của Tổng cục Hải quan về việc thông quan hàng chuyển phát nhanh tại địa điểm kiểm tra tập trung;Xét đề nghị của Trưởng phòng Giám sát quản lý về hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Giao Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Quốc tế Hợp Nhất. Điều 2. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh căn cứ tình hình, khối lượng công việc, biên chế hiện có của Chi cục để sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho Đội công tác và bố trí cán bộ, công chức thực hiện theo quy định.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Giám sát quản lý về hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như điều 3;- Tổng cục Hải quan;- Lưu: VT, TCCB (8b).CỤC TRƯỞNGNguyễn Thị Thu Hương