Quyết định 41/QĐ-QLCL năm 2008 Về việc ban hành tạm thời quy định áp dụng phần mềm Traces trong việc cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU Lưu

14 1 24/04/2008 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 41/QĐ-QLCL năm 2008 Về việc ban hành tạm thời quy định áp dụng phần mềm Traces trong việc cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤTLƯỢNGNÔNG LÂM SẢN VÀ THỦYSẢN ------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------Số: 41/QĐ-QLCL Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2008QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI QUY ĐỊNH ÁP DỤNG PHẦN MỀM TRACESTRONG VIỆC CẤP CHỨNG THƯ CHO CÁC LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤTKHẨU VÀO EU CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNGNÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 1 năm 2008 của Bộ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;Căn cứ Quyết định số 650/2000/QĐ-BTS ngày 4 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng BộThủy sản (trước đây) ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận Nhà nước về chấtlượng hàng hóa thủy sản;Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm thủy sản, Trưởngphòng Kế hoạch, Tổng hợp,QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời áp dụng phần mềmTRACES trong việc cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU.Điều 2. Phòng Kế hoạch, Tổng hợp chịu trách nhiệm là đầu mối quản trị mạngTRACES của hệ thống Cục và xây dựng tài liệu đào tạo, hướng dẫn sử dụng phầnmềm tại các đơn vị thuộc Cục.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2008 và áp dụng tạm thời trongthời gian 6 tháng.Điều 4. Các Ông Chánh văn phòng, Trưởng phòng các Phòng thuộc Cục và Giám đốccác Trung tâm vùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.CỤC TRƯỞNG Nơi nhận:- Như điều 4;- Lãnh đạo Bộ (để b/c);- Các Phó Cục trưởng (để biết);- Lưu VT, CL1.Lương Lê PhươngQUY ĐỊNH TẠM THỜIÁP DỤNG PHẦN MỀM TRACES TRONG VIỆC CẤP CHỨNG THƯ ĐIỆN TỬCHO CÁC LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VÀO EU (Ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-QLCL ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Cụctrưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)Chương 1.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng1. Văn bản này quy định trình tự và thủ tục áp dụng phần mềm TRACES trong việccấp chứng thư điện tử đối với lô hàng tôm đông lạnh xuất khẩu vào EU.2. Trong trường hợp chứng thư chuyển tiếp, đơn vị cấp chứng thư sau cùng sẽ phải sửdụng phần mềm TRACES để cấp chứng thư điện tử.3. Việc cấp chứng thư theo các quy định hiện hành vẫn được thực hiện song song vớiviệc cấp chứng thư điện tử nêu tại Khoản 1 Điều này.Điều 2. Giải thích thuật ngữMột số từ ngữ sử dụng trong quy định này được hiểu như sau:1. TRACES: là hệ thống phần mềm kiểm soát thương mại (TRAde Control ExpertSystem) hỗ trợ hoạt động quản lý cấp chứng thư cho các lô hàng xuất khẩu vào cácnước EU.2. HS code: là danh mã hàng hóa theo phân loại của Hệ thống Hải quan quốc tế.3. Lô hàng: là tập hợp nhiều đơn vị sản phẩm cùng HS code, có cùng một điều kiệnbảo quản, thuộc một chủ sở hữu, được tập kết hoặc giao nhận cùng một thời gian vàđịa điểm.4. Cơ quan kiểm tra là Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản (bao gồmCục và 06 Trung tâm vùng trực thuộc).5. Chứng thư: Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm được Cơ quan kiểm tracấp cho các lô hàng thủy sản đáp ứng quy định EU.6. Tài khoản: là thông tin về tên sử dụng kèm theo mật khẩu truy cập vào phần mềmTRACES. 7. Quản trị mạng: là đầu mối đề xuất phân quyền các loại tài khoản, quản lý và giámsát việc vận hành hệ thống phần mềm TRACES.Điều 3. Nguyên tắc phân quyền và sử dụng tài khoản 1. Cục quản lý thống nhất hệ thống tài khoản sử dụng mạng TRACES.2. Hệ thống tài khoản bao gồm tài khoản của quản trị mạng và tài khoản của các đơnvị trực thuộc.a. Tài khoản quản trị mạng: được sử dụng để cấp tài khoản cho các đơn vị trực thuộctruy cập vào hệ thống TRACES sau khi được Lãnh đạo Cục phê duyệt.b. Tài khoản của các đơn vị trực thuộc: được sử dụng để truy cập, xử lý thông tin vàcấp chứng thư điện tử gửi trực tiếp sang Trạm kiểm soát biên giới của các nước EU(BIP).Điều 4. Sử dụng phần mềm TRACES1. Việc cấp chứng thư điện tử được chỉ được thực hiện sau khi chứng thư cấp theo cácquy định hiện hành đã được phê duyệt.2. Cơ quan kiểm tra sử dụng phần mềm TRACES để thực hiện toàn bộ quá trình cấpchứng thư điện tử với tài khoản được quản trị mạng cung cấp theo hướng dẫn thốngnhất của Cục.Chương 2.CẤP CHỨNG THƯ ĐIỆN TỬ BẰNG PHẦN MỀM TRACESĐiều 5. Tiếp nhận và xử lý thông tin lô hàng1. Các nội dung thông tin bắt buộcCác thông tin khai báo về lô hàng cần đảm bảo đầy đủ các nội dung trong mẫu chứngthư nêu tại Phụ lục 1 gửi kèm.2. Quy định một số thông tin được khai báo trên chứng thư phải đáp ứng các yêu cầusau:a. Xuất xứ lô hàng (Place of origin):i. Các lô hàng phải có xuất xứ (được sản xuất) tại cơ sở có tên trong Danh sách doanhnghiệp Việt Nam được phép chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU.ii. Địa chỉ tỉnh thành phố Việt Nam phải bao gồm tên, mã số theo quy định tại Phụ lục2.b. Đơn vị xuất khẩu (consignor)i. Đơn vị đứng tên là nhà xuất khẩu phải nằm trong danh sách các nhà xuất khẩu thủysản của Việt Nam đã được cập nhật trên mạng TRACES.ii. Việc xây dựng và cập nhật danh sách này sẽ do cơ quan kiểm tra thực hiện và địnhkỳ hàng tuần tập hợp, báo cáo Danh sách về quản trị mạng TRACES.