Quyết định 41/QĐ-BNN-QLCL năm 2010 Về việc giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Chi-lê Lưu

17 1 06/01/2010 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 41/QĐ-BNN-QLCL năm 2010 Về việc giao nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Chi-lê

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 41/QĐ-BNN-QLCL Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HỢP PHÁP CHO LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VÀO CHI-LÊ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế kiểm tra, chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản; Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26/7/2003; Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; Căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 12422/BCT-XNK ngày 8/12/2009 thống nhất giao một đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp cho các lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào Chi-lê; Xét đề nghị của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hợp pháp (Certificate of Legal Origin) cho các lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào Chi-lê theo đúng quy định. Điều 2. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có trách nhiệm tổ chức phổ biến, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 4; - Thứ trưởng Lương Lê Phương (để biết); - Bộ Công Thương; - Văn phòng SPS Việt Nam, VASEP; - Lưu: VT, QLCL. Cao Đức Phát