Quyết định 4127/QĐ-BNN-BVTV năm 2016 Tạm ngừng nhập khẩu bông thô (Gossypium spp.) từ Ghana Lưu

2 0 10/10/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 4127/QĐ-BNN-BVTV năm 2016 Tạm ngừng nhập khẩu bông thô (Gossypium spp.) từ Ghana

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 4127/QĐ-BNN-BVTV Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU BÔNG THÔ TỪ GHANABỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCăn cứ Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chứcnăng; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn;Căn cứ Nghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiếtmột số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;Căn cứ Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật củanước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Tạm ngừng nhập khẩu bông thô (Gossypium spp.) từ Ghana do bị nhiễm mọtcứng đốt Trogoderma granarium Everts là đối tượng kiểm dịch thực vật của ViệtNam.Điều 2. Giao Cục Bảo vệ thực vật:Kiểm dịch chặt chẽ các lô bông thô nhập khẩu từ Ghana trong thời gian quyết địnhtạm ngừng chưa có hiệu lực;Thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Ghanabiết để có biện pháp khắc phục triệt để;Tổ chức kiểm tra, xác nhận biện pháp khắc phục của Ghana và báo cáo Bộ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký.Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG1 Nơi nhận:- Như Điều 4;- Bộ trưởng;- Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ);- Cục An ninh nông Nghiệp nông thôn;- Các cơ quan báo chí;- Lưu VT, BVTV.THỨ TRƯỞNGLê Quốc Doanh 2