Quyết định 40/2006/QĐ-BCN bổ sung Danh mục hóa chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu Lưu

10 0 30/11/2006 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 40/2006/QĐ-BCN bổ sung Danh mục hóa chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG NGHIỆP --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------Số: 40/2006/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG DANH MỤC HOÁ CHẤT CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ) Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Căn cứ Thông tư liên tịch Công nghiệp- Khoa học Công nghệ và Môi trường số 01/TT/CN-KCM ngày 28 tháng 02 năm 1997 hướng dẫn thi hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đình chỉ sản xuất, sử dụng hoạt chất bề mặt Dodecyl Benzene Sulfonic Axit; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ khí, Luyện Kim và Hoá chất. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp), như sau: Tên hoá chất: Dodecyl Benzene Sulfonic Axit ( gọi tắt là DBSA) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP; - Văn phòng TW, các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hữu Hào - Website Chính phủ; - Bộ CN: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ. - Lưu VP, PC, CLH.