Quyết định 3864/QĐ-TCHQ ngày 20/11/2015 Quy chế thu thập, cập nhật, sử dụng cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; cơ sở dữ liệu về Biểu thuế; cơ sở dữ liệu về phân loại hàng hoá và áp dụng mức thuế Lưu

20 0 19/11/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 3864/QĐ-TCHQ ngày 20/11/2015 Quy chế thu thập, cập nhật, sử dụng cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; cơ sở dữ liệu về Biểu thuế; cơ sở dữ liệu về phân loại hàng hoá và áp dụng mức thuế

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 3864/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH QUY CHẾ THU THẬP, CẬP NHẬT, SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆUVỀ DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM; CƠ SỞDỮ LIỆU VỀ BIỂU THUẾ; CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA VÀÁP DỤNG MỨC THUẾTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểmtra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thu thập, cập nhật, sử dụng Cơ sởdữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Cơ sở dữ liệu về Biểu thuế; Cơ sở dữ liệu về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 758/QĐ-TCHQ ngày 28/04/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế thu thập, cập nhật, sử dụng Cơ sở dữ liệu Danh mục hàng hóa, Biểu thuế và phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Điều 3. Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, công chức hải quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 1 Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);- Lãnh đạo TCHQ;- Vụ CST, Vụ HTQT-Bộ Tài chính (để phốihợp);- Trang website Hải quan;- Lưu: VT, TXNK (30b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái QUY CHẾTHU THẬP, CẬP NHẬT, SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DANH MỤC HÀNG HÓAXUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM; CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ BIỂU THUẾ; CƠSỞ DỮ LIỆU VỀ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA VÀ ÁP DỤNG MỨC THUẾ(Ban hành kèm theo Quyết định số 3864/QĐ-TCHQ ngày 20 tháng 11 năm 2015 củaTổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Quy chế này quy định về nội dung và trách nhiệm các đơn vị có liên quan trong việcthu thập, cập nhật, khai thác, sử dụng, quản lý, lưu trữ và bảo mật các Cơ sở dữ liệu vềDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Cơ sở dữ liệu về Biểu thuế; Cơ sở dữ liệu về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế.2. Các Cơ sở dữ liệu nêu trên được lưu trữ tập trung tại Trung tâm dữ liệu của Tổng cục Hải quan để các đơn vị trong ngành Hải quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khai thác, sử dụng theo quy định tại Quy chế này.Điều 2. Các từ ngữ viết tắtTrong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được gọi tắt như sau:1. Công ước Quốc tế về Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa sau đây gọi tắt làCông ước HS.2. Danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan Thế giới sau đây gọi tắt là Danh mục HS.3. Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN sau đây gọi tắt là Danh mục AHTN.4. Hệ thống thông quan hàng hóa tự động của Hải quan Việt Nam (Vietnam AutomatedCargo Clearance System) sau đây gọi tắt là Hệ thống VNACCS.5. Hệ thống thông tin quản lý Cơ sở dữ liệu về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế sau đây gọi tắt là Hệ thống MHS.6. Công chức hải quan làm công tác phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế tại cấp Chi cục và tương đương sau đây gọi tắt là cấp Chi cục.2 7. Công chức hải quan làm công tác phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế tại cấp Cục và tương đương sau đây gọi tắt là cấp Cục.8. Công chức hải quan làm công tác phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế tại cấp Tổng Cục và tương đương sau đây gọi tắt là cấp Tổng Cục.9. Công chức, viên chức làm công tác phân tích, phân loại tại Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu và các Chi nhánh sau đây gọi tắt là Trung tâm.Chương IICƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨUVIỆT NAM; CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ BIỂU THUẾ; CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ PHÂNLOẠI HÀNG HÓA VÀ ÁP DỤNG MỨC THUẾĐiều 3. Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt NamCơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam là tập hợp các nguồn thông tin bao gồm:1. Công ước HS và các phụ lục kèm theo;2. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;3. Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;4. Văn bản hướng dẫn về phân loại hàng hóa của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan;5. Văn bản giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan;6. Thông báo kết quả phân loại hàng hóa của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;7. Thông báo kết quả xác định trước mã số hàng hóa của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;8. Tài liệu về phân loại hàng hóa của Tổ chức Hải quan Thế giới và khu vực, gồm: Danh mục AHTN; Chú giải chi tiết Danh mục HS và Chú giải bổ sung Danh mục AHTN; Tuyển tập ý kiến về phân loại hàng hóa của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO).Điều 4. Cơ sở dữ liệu về Biểu thuếCơ sở dữ liệu về Biểu thuế là tập hợp các thông tin liên quan đến mức thuế và điều kiện áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm:1. Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt;2. Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt;3. Biểu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu;4. Các Biểu thuế khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.3