Quyết định 38/2017/QĐ-TTg quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội Lưu

37 1 17/08/2017 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 38/2017/QĐ-TTg quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 38/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017 QUYẾT ĐỊNHQUY ĐỊNH VIỆC CHUYỂN CỬA KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU VỀLÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CẢNG CẠN ICD MỸ ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀNỘICăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;Căn cứ Quyết định số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.Điều 1. Phạm vi điều chỉnhQuyết định này quy định về việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Người khai hải quan là tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa và thực hiện thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình.2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.1 3. Cơ quan khác của nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.4. Doanh nghiệp kinh doanh cảng cạn ICD Mỹ Đình.5. Các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển đáp ứng quy định tại Điều 5 Quyết định này.6. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.Điều 3. Hàng hóa nhập khẩu được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình1. Hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không quốc tế, cảng biển được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình để làm thủ tục hải quan là hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ), trừ hàng hóa là: tàu bay, du thuyền; xăng các loại; tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp theo Danh mục do Bộ Công Thương quy định; phế liệu theo Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.2. Việc chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng các quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quyết định này.Điều 4. Tuyến đường, thời gian vận chuyển trên đường và thời gian lưu giữ hàng hóa tại cảng cạn ICD Mỹ Đình1. Tuyến đường, thời gian vận chuyển hàng hóa do người khai hải quan khai và được cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi chấp thuận. Thời gian vận chuyển tối đa không quá 48 giờ kể từ thời điểm hàng qua khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu.2. Thời gian lưu giữ hàng hóa để hoàn thành thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình tối đa là 30 ngày kể từ thời điểm hàng về đến cảng cạn ICD Mỹ Đình trừ trường hợp hàng hóa phải chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành, hoặc đang được xử lý bởi cơ quan có thẩm quyền.3. Hàng hóa đã được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình thì không được chuyển tiếp đến các địa điểm khác để thực hiện thủ tục hải quan.Điều 5. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển1. Bố trí phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu giám sát của cơ quan hải quan.2 2. Phương tiện vận chuyển hàng hóa phải được gắn thiết bị theo dõi hành trình định vị vệ tinh GPS và được kết nối với cơ quan hải quan nơi hàng vận chuyển đi và vận chuyển đến để theo dõi quá trình vận chuyển.3. Thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nộingay sau khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải để vận chuyển qua khu vực giám sát tại cửa khẩu nhập đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu mà phải kiểm tra thực tế, đưa về bảo quản hoặc đưa về địa điểm kiểm tra chuyên ngành.4. Vận chuyển hàng hóa đi đúng tuyến đường và thời gian đã đăng ký và được cơ quanhải quan nơi đăng ký tờ khai phê duyệt.5. Trong trường hợp bất khả kháng mà không bảo đảm được nguyên trạng hàng hóa, niêm phong hải quan hoặc không vận chuyển hàng hóa theo đúng tuyến đường, lộ trình, thời gian quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này thì sau khi áp dụng các biện pháp cần thiết để hạn chế và ngăn ngừa tổn thất xảy ra phải thông báo ngay với cơ quan hải quan nơi hàng vận chuyển đi và vận chuyển đến để xử lý; trường hợp không thể thông báo ngay với cơ quan hải quan thì tùy theo địa bàn thích hợp thông báo với cơ quan Công an, Bộ đội biên phòng, hoặc Cảnh sát biển nơi thuận lợi nhất đểxác nhận và phối hợp giải quyết.Điều 6. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng cạn ICD Mỹ Đình1. Đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật.2. Chỉ cho phép đưa ra khỏi khu vực cảng cạn ICD Mỹ Đình các lô hàng đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản hoặc địađiểm kiểm tra chuyên ngành theo đúng quy định của pháp luật.3. Kết nối hệ thống thông tin quản lý hàng hóa của doanh nghiệp với cơ quan hải quanđể quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra, hoặc lưu giữ trong cảng cạn ICD Mỹ Đình.4. Định kỳ hàng tháng báo cáo với cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi và vận chuyển đến về tình hình hàng hóa đã được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình.Điều 7. Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ ĐìnhThủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình thực hiện theo quy định của Luật hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải 3