Quyết định 37/2017/QĐ-TTg về bãi bỏ Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành Lưu

158 1 16/08/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí

Bình luận

Thông tin bài viết

1 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 37/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2017 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐNNH SỐ 50/2006/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng. Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phNm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2017. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐN D, UBN D các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc 2 - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - N gân hàng Chính sách xã hội; - N gân hàng Phát triển Việt N am; - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt N am; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN , các PCN , Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KGVX (2b) KN