Quyết định 3699/QĐ-BNN-TCTS năm 2016 Đính chính Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác Lưu

3 0 07/09/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 3699/QĐ-BNN-TCTS năm 2016 Đính chính Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 3699/QĐ-BNN-TCTS Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 50/2015/TT-BNNPTNT NGÀY 30THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁTTRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH VIỆC CHỨNG NHẬN, XÁC NHẬN THỦYSẢN KHAI THÁCBỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCăn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật;Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Đính chính Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác như sau:Khoản 1, Điều 7 đã in: “... cơ quan thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này nơi đã xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trực tiếp hoặc theo đường bưu điệnđể đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác”.Đính chính lại là: “... cơ quan thẩm quyền tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này trực tiếp hoặc theo đường bưu điện để đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác”.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.1 KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Văn Tám 2