Quyết định 3668/QĐ-TCHQ ngày 11/11/2015 về thành lập địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài Lưu

6 0 10/11/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 3668/QĐ-TCHQ ngày 11/11/2015 về thành lập địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 3668/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG ĐỐI VỚI HÀNGHÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU GỬI QUA DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁTNHANH ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNGQUỐC TẾ NỘI BÀITỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;Xét đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ kho vận ALS và báo cáo về kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế kèm công văn số 3487/HQHN-GSQL ngày 06/11/2015 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội của Công ty TNHH Dịch vụ kho vận ALS có diện tích là 7.306 m2.Điều 2. Địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế nêu tại Điều 1 Quyết định này chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của Cục Hải quan thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình hoạt động nếu vi phạm Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ kho vận ALS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng cục Hải quan sẽ thu hồi Quyết định này.1 Điều 4. Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan và Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ kho vận ALS chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 4;- UBND TP Hà Nội (để p/h);- Lưu: VT, GSQL(3b)KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh 2