Quyết định 3660/QĐ-TCHQ 2019 Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử Lưu

34 2 19/12/2019 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 3660/QĐ-TCHQ 2019 Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------Số: 3660/QĐ-TCHQCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TRAO ĐỔI THÔNG TIN TỜ KHAI HẢIQUAN ĐIỆN TỬ, THU NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT,TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ, CÁC KHOẢN THU KHÁC, BẢO LÃNH THUẾ ĐỐIVỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ THU NỘP TIỀN PHÍ,LỆ PHÍ, CÁC KHOẢN THU KHÁC ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ,LẬP CHỨNG TỪ TRỰC TIẾP HOẶC CHUYỂN THÔNG TIN PHẢI THUCỦA NGƯỜI NỘP THUẾ QUA CỔNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ CỦATỔNG CỤC HẢI QUAN--------------------------------TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006;Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Luậtsửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày20/11/2017;Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 củaQuốc hội; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13ngày 26/11/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng,luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016;Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015;Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội;Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ Quyđịnh chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thựcchữ ký số.Căn cứ Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ vềgiao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính;Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật quản lý thuế; Căn cứ Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra,giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 củaChính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quanvề thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổiThông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.Căn cứ Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quyđịnh thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiềnphạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;Căn cứ Quyết định 2082/QĐ-TCHQ ngày 21/06/2017 của Tổng cục trưởngTổng cục Hải quan về việc phê duyệt đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phốihợp thu và thông quan 24/7”;Và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật;Căn cứ Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước, bảolãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng phương thức điện tử giữaTổng cục Hải quan với các tổ chức tín dụng;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê Hải quan, Cục trưởngCục Thuế xuất nhập khẩu,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế sửa đổi, bổ sung Quychế ban hành kèm theo Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2016, Quyết định1737/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2019 về việc trao đổi thông tin tờ khai hải quan điệntử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác,bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí,các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý, lập chứng từ trực tiếp hoặc chuyểnthông tin phải thu của người nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cụcHải quan thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan; Cụctrưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu; Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cụctrưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chứcthi hành Quyết định này./.Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như Điều 3 (để thực hiện);- Bộ Tài chính (để b/c);- Website Hải quan;- Lưu: VT, CNTT (3b), TXNK (3b).PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái