Quyết định 3648/QĐ-BCT năm 2016 Công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Lưu

176 3 07/09/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 3648/QĐ-BCT năm 2016 Công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 3648/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢIKIỂM TRA VIỆC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, QUY CHUẨN KỸ THUẬT, ANTOÀN THỰC PHẨM TRƯỚC KHI THÔNG QUAN THUỘC TRÁCH NHIỆMQUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNGĐược điều chỉnh bởi Quyết định 5051/QĐ-BCT ngày 26 thang 12 năm 2016BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGCăn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủquy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ vềvật liệu nổ công nghiệp;Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩuphải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước1 khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại các Phụ lục đínhkèm.Điều 2. Giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quanbáo cáo, đề xuất Bộ công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm traviệc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quanthuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương phù hợp với yêu cầu quản lý.Trong trường hợp các văn bản hướng dẫn áp dụng được thay đổi, điều chỉnh thì Danhmục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩnkỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của BộCông Thương sẽ được cập nhật theo văn bản hướng dẫn áp dụng mới.Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 về việc công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thôngquan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và các Tổ chức,cá nhân nhập khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 4;- Bộ trưởng;- Các Thứ trưởng;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính);- Bộ Tài chính;- Tổng cục Hải quan;- Cổng Thông tin điện tử-Bộ Công Thương;- Lưu VT, KHCN.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGCao Quốc Hưng 2 PHỤ LỤC 1DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA VIỆCBẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, QUY CHUẨN KỸ THUẬT, AN TOÀN THỰC PHẨMTRƯỚC KHI THÔNG QUAN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘCÔNG THƯƠNG(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3648/QĐ-BCT ngày 08 tháng 9 năm 2016 của BộCông Thương)1. Công nghiệp thực phẩmVăn bản hướng dẫn, áp dụng:Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương Quyđịnh kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộctrách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2013.2. Tiền chất thuốc nổ (Các hỗn hợp chất có hàm lượng tiền chất thuốc nổ lớn hơn45% phải được quản lý về an ninh, an toàn theo quy định tại khoản 1 Điều 16, Nghịđịnh số 39/2009/NĐ-CP)Văn bản hướng dẫn, áp dụng:- Thông tư số 17/2015/TT-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ CôngThương về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni nitrat dùng để sảnxuất thuốc nổ nhũ tương.Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2015.- Thông tư số 12/2012/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ CôngThương về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni nitrat dùng để sảnxuất thuốc nổ ANPO.Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2012. 3