Quyết định 3559/QĐ-BCT năm 2016 Gia hạn thời hạn ra quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép hình chữ H Lưu

8 0 04/09/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 3559/QĐ-BCT năm 2016 Gia hạn thời hạn ra quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép hình chữ H

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 3599/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHGIA HẠN THỜI HẠN RA QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁPCHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THÉP HÌNH CHỮ HBỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGCăn cứ Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy banThường vụ Quốc hội về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;Căn cứ Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhậpkhẩu vào Việt Nam;Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Gia hạn thời hạn ra quyết định điều tra thêm 30 ngày đối với hồ sơ yêu cầuđiều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép hình chữ H, cómã HS: 7216.33.00, 7228.70.10 và 7228.70.90; nhập khẩu vào Việt Nam từ nướcCộng hòa nhân dân Trung Hoa.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Các Thứ trưởng;- Vụ CNNg;- Hiệp hội Thép Việt Nam;- Bên yêu cầu;- Lưu: VT, QLCT (04).BỘ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh 1