Quyết định 33/2016/QĐ-TTg Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử Lưu

12 0 18/08/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 33/2016/QĐ-TTg Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử

Bình luận

Thông tin bài viết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 33/2016/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH QUY CHẾ CUNG CẤP, SỬ DỤNG THÔNG TIN TỜ KHAI HẢIQUAN ĐIỆN TỬCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;Căn cứ Luật hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giámsát, kiểm soát hải quan;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờkhai hải quan điện tử.Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờkhai hải quan điện tử.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2016.Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộcChính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơquan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;- Văn phòng Tổng Bí thư;THỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc1 - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Văn phòng Quốc hội;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán nhà nước;- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;- Ngân hàng Chính sách xã hội;- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;- Lưu: VT, KTTH (3b). QUY CHẾCUNG CẤP, SỬ DỤNG THÔNG TIN TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2016 củaThủ tướng Chính phủ)Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhQuy chế này quy định về việc cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử đểthực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanhtoán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp củahàng hóa lưu thông trên thị trường.Điều 2. Đối tượng áp dụngQuy chế này áp dụng đối với:1. Bên cung cấp thông tin: Tổng cục Hải quan.2. Bên sử dụng thông tin:a) Các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử để thựchiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các thủ tục hànhchính khác; kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường;b) Các tổ chức tín dụng sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủtục về thuế, thủ tục thanh toán qua ngân hàng;2 c) Các tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được Bộ Công Thương ủyquyền.Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. “Cơ quan kiểm tra” bao gồm cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, cơ quan Quản lý thịtrường, cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các đơn vị, người cóthẩm quyền kiểm tra theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hoạtđộng nhập khẩu, xuất khẩu và lưu thông hàng hóa trên thị trường.2. “Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử” (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin hảiquan) là hệ thống thông tin của Tổng cục Hải quan có chức năng cung cấp và quản lýviệc cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử.Điều 4. Nguyên tắc cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử1. Việc cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử phải đảm bảo đầy đủ, chính xác,kịp thời, đúng đối tượng.2. Việc sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử được cung cấp phải đúng mục đích,phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của bên sử dụng thông tin;đồng thời phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.Chương IIQUY ĐỊNH CỤ THỂMục 1. CUNG CẤP, SỬ DỤNG THÔNG TIN TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬĐiều 5. Hình thức cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử1. Bên sử dụng thông tin truy cập Cổng thông tin hải quan bằng tài khoản do Tổng cụcHải quan cấp để sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử dưới dạng văn bản điện tử.2. Bên sử dụng thông tin thực hiện kết nối hệ thống thông tin với Cổng thông tin hảiquan để sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử dưới dạng dữ liệu điện tử.3. Cơ quan kiểm tra sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử dưới dạng tin nhắn doTổng cục Hải quan cung cấp thông qua số điện thoại được công bố chính thức.Điều 6. Nội dung cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử1. Nội dung cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử được quy định tại Phụ lục Iban hành kèm theo Quy chế này.2. Ngoài nội dung thông tin quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ danh sách chỉ tiêuthông tin của tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định hiện hành,bên sử dụng thông tin đề nghị Tổng cục Hải quan bổ sung các chỉ tiêu thông tin cầncung cấp để phù hợp với yêu cầu quản lý của từng cơ quan. Thủ tục bổ sung nội dung3