Quyết định 3280/QĐ-TCHQ năm 2016 Ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất, nhập cảnh, hàng hóa do người xuất, nhập cảnh mang trong hành lý; giám sát hải quan tại cảng hàng không quốc tế Lưu

108 4 29/09/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 3280/QĐ-TCHQ năm 2016 Ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất, nhập cảnh, hàng hóa do người xuất, nhập cảnh mang trong hành lý; giám sát hải quan tại cảng hàng không quốc tế

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN----------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 3280/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNH LÝCỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, HÀNG HÓA DO NGƯỜI XUẤTCẢNH, NHẬP CẢNH MANG TRONG HÀNH LÝ; GIÁM SÁT HẢI QUAN TẠICẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Quốc hộinước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Căn cứ Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 09/4/2011 của Chính phủ về cung cấp,khai thác, xử lý thông tin hành khách trước khi nhập cảnh qua đường hàng không;Căn cứ Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ về quy định chitiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chốngbuôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ về quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quantrực thuộc Bộ Tài chính;Căn cứ Thông tư số 149/2010/TT-BTC ngày 27/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thuế giá trị gia tăng và quản lý hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ bán tại khu cáchly;Căn cứ Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính quy định vềhoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ởnước ngoài mang theo khi xuất cảnh;Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính quy định vềthủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quảnlý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Căn cứ Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ Tài chính quy định vềmẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuấtcảnh, nhập cảnh;1 Căn cứ Quyết định 464/QĐ-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Banhành Quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan.QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình thủ tục hải quan đối với hành lýcủa người xuất cảnh, nhập cảnh, hàng hóa do người xuất cảnh, nhập cảnh mang tronghành lý; giám sát hải quan tại cảng hàng không quốc tế.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Áp dụng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế và Chi cục Hải quanquản lý Cảng hàng không quốc tế thay thế cho Quyết định số 2428/QĐ-TCHQ ngày14/12/2009; Quyết định 1165/QĐ-TCHQ ngày 23/12/2011; Quyết định1973/2014/QĐ-TCHQ ngày 23/12/2014 và Quyết định 3816/2014/QĐ-TCHQ ngày04/7/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.Điều 4. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quản lý cảng hàng không quốctế căn cứ quy định tại Quy trình kèm theo Quyết định này ban hành Quy trình đặc thùcủa từng cảng hàng không để áp dụng phù hợp với thực tế;Điều 5. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quản lý cảng hàng không quốctế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./. Nơi nhận:- Như Điều 5;- Bộ Tài chính;+ Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);+ Vụ PC, Vụ CST (để phối hợp);- Bộ GTVT: Cục Hàng không VN (để phối hợp)- Bộ Công an: Cục An ninh cửa khẩu (để phối hợp);- Bộ Quốc phòng: (để phối hợp);- Website Hải quan;- Lưu: VT, GSQL (3b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh QUY TRÌNHTHỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNH LÝ CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬPCẢNH, HÀNG HÓA DO NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH MANG TRONGHÀNH LÝ; GIÁM SÁT HẢI QUAN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3280/QĐ-TCHQ ngày 30 tháng 9 năm 2016 củaTổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi áp dụng1. Quy trình này quy định trình tự, thủ tục thực hiện đối với:a) Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế;b) Hành lý gửi trước hoặc sau chuyến bay của người xuất cảnh, nhập cảnh;c) Hành lý thất lạc, từ bỏ, nhầm lẫn của người xuất cảnh, nhập cảnh tại cảng hàngkhông quốc tế;d) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được người xuất cảnh, nhập cảnh mang trong hànhlý;e) Tiền mặt Việt Nam đồng, tiền mặt ngoại tệ đưa ra, đưa vào khu vực cách ly, khuvực hạn chế tại nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế,2. Quy trình này quy định về việc “Giám sát hải quan đối với hàng hóa, hành lý củangười xuất nhập cảnh, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh và hoạt động của các đơn vịliên quan đến các đối tượng quy định trong địa bàn hoạt động hải quan tại cửa khẩucảng hàng không quốc tế tại Điều 5 Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015của Chính phủ”.3. Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cáccảng hàng không quốc tế thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1966/QĐ-TCHQcủa Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.4. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh miễn thuế, hàng hóa Việt Nam bántại khu vực cách ly và nhiên liệu cung ứng cho tàu bay xuất cảnh thực hiện theo quyđịnh của Bộ Tài chính.Điều 2. Đối tượng1. Đối tượng thực hiện: Cán bộ, công chức Hải quan.2. Đối tượng chịu sự giám sát hải quan:a) Người xuất cảnh, người nhập cảnh;b) Tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;c) Phương tiện vận tải chuyên dụng, nhân viên và vật dụng, đồ dùng của các đơn vịcung ứng các dịch vụ suất ăn, nhiên liệu, vệ sinh, sửa chữa bảo dưỡng, xếp dỡ khaithác hành lý và hàng hóa tại các khu vực chịu sự giám sát hải quan;d) Hành lý của người nhập cảnh và xuất cảnh trong khu vực và trong thời gian chịu sựgiám sát hải quan;3