Quyết định 2968/QĐ-BCT năm 2016 Áp dụng biện pháp tự vệ Lưu

47 1 17/07/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 2968/QĐ-BCT năm 2016 Áp dụng biện pháp tự vệ

Từ khóa : Biện pháp tự vệ

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 2968/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆÁp dụng trong 04 năm kể từ ngày có hiệu lực (đến hết 03/08/2020)BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGCăn cứ Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy banthường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;Căn cứ Nghị định số 150/2003/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2003 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoàivào Việt Nam;Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng BộCông Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của CụcQuản lý cạnh tranh;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng phôi thép và thép dàinhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau với nội dung chi tiếtnêu trong Thông báo gửi kèm theo Quyết định này.Điều 2. Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu được thực hiện theo phápluật về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 862/QĐ-BCT của Bộ Công Thươngngày 07 tháng 3 năm 2016 về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời.Điều 5. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liênquan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG1 Nơi nhận:- Như Điều 5;- Ban Kinh tế TW;- Văn phòng Chính phủ;- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính; Thông tin và Truyền Thông;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;- Tổng cục Hải quan (Cục TXNK);- Website Chính phủ;- Website Bộ Công Thương;- Các Cục/Vụ: CNNg, XNK, ĐB, PC, KHCN;- Hiệp hội thép;- Lưu: VT, QLCT (04)THỨ TRƯỞNGTrần Quốc Khánh THÔNG BÁOV/V ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ CHÍNH THỨC(Kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng BộCông Thương)Theo quy định của Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vàoViệt Nam và Nghị định 150/2003/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2003 quy định chitiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam,Bộ Công Thương thông báo nội dung chi tiết về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầuđối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùnglãnh thổ như sau:1. Thông tin cơ bảnNgày 25 tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 14296/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dàinhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ khác nhau.Ngày 07 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 862/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với phôi thép là 23,3% và đối vớithép dài là 14,2% dưới dạng thuế nhập khẩu bổ sung.2. Hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp tự vệHàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp tự vệ bao gồm phôi thép hợp kim và khônghợp kim; và các sản phẩm thép dài hợp kim và không hợp kim (bao gồm thép cuộn vàthép thanh) nhập khẩu vào Việt Nam, có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29;7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41;7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.2 Đối với mã HS 9811.00.00, biện pháp tự vệ chỉ áp dụng đối với hàng nhập khẩu đượcdẫn chiếu đến 3 mã HS gốc là: 7224.90.00; 7227.90.00; 7228.30.10; và không áp dụngvới hàng nhập khẩu được dẫn chiếu đến các mã HS gốc còn lại.Các sản phẩm phôi thép và thép dài có một trong các đặc điểm sau đây được loại trừkhỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ:(1) Phôi thép không có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộnglớn hơn 2 lần chiều dày, có kích thước trung bình chiều rộng và chiều dày <100mmhoặc >180mm;(2) Phôi thép chứa một trong các nguyên tố có hàm lượng phần trăm (%) thuộc phạmvi sau: C > 0,37%; Si > 0,60%; Cr > 0,60%; Ni > 0,60%; Cu > 0,60%;(3) Thép thanh tròn trơn, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14 mm;(4) Thép chứa một trong các nguyên tố chứa hàm lượng phần trăm (%) thuộc phạm visau: C > 0,37%; Si >0,60%; Cr > 0,60%; Ni > 0,60%; Cu > 0,60%;(5) Thép dây hợp kim có mã HS 7227.90.00 dùng sản xuất que hàn (vật liệu hàn).Đối với các tổ chức/cá nhân nhập khẩu mặt hàng phôi thép và thép dài thuộc mục (1),(2), (3) và (4), để được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ, khi nhập khẩu hàng hóa cầncung cấp cho cơ quan hải quan các giấy tờ phù hợp để chứng minh hàng hóa nhậpkhẩu thỏa mãn các tiêu chí được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ như trên.Đối với các tổ chức/cá nhân nhập khẩu mặt hàng thép dây thuộc mục (5), đề nghị xemPhụ lục 1 của Thông báo này để tiến hành các thủ tục miễn trừ áp dụng biện pháp tựvệ nêu trên.3. Mức thuế tự vệ chính thức3.1. Mức thuế tự vệ đối với phôi thépBộ Công Thương sẽ áp dụng biện pháp tự vệ dưới dạng thuế nhập khẩu bổ sung đốivới phôi thép nhập khẩu vào Việt Nam cụ thể như sau:Thời gian có hiệu lực Mức thuế tự vệTừ ngày 22/3/2016 (ngày Quyết định áp dụng biện pháp tạmthời có hiệu lực) đến ngày 21/3/201723,3%Từ ngày 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018 21,3%Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 21/3/2019 19,3%Từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/3/2020 17,3%Từ ngày 22/3/2020 trở đi 0%(nếu không gia hạn)3