Quyết định 294/QĐ-HQQB năm 2016 về Quy trình quản lý, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo Lưu

123 1 06/08/2017 Nguồn : TCHQ 8 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 294/QĐ-HQQB năm 2016 về Quy trình quản lý, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 294/QĐ-HQQB Quảng Bình, ngày 16 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯA VÀO, ĐƯA RA ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Ở BIÊN GIỚI THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU CHA LO CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Căn cứ Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hải quan; Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Quyết định số 1744/QĐ-TCHQ ngày 15/4/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình; Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: 1. Quy trình quản lý, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo. 2. Mẫu sổ theo dõi hàng hóa xuất khẩu đưa vào, đưa ra địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới (gọi tắt là Mẫu số 01). 3. Mẫu sổ theo dõi hàng hóa nhập khẩu đưa vào, đưa ra địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới (gọi tắt là Mẫu số 02). 4. Mẫu báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của địa điểm tập kết (Mẫu số 03). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo, Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - TCHQ (để báo cáo); - Các đơn vị thuộc và trực thuộc; - Lưu VT, NV. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Hệ QUY TRÌNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯA VÀO, ĐƯA RA ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT, KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Ở BIÊN GIỚI THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU CHA LO (Ban hành kèm theo Quyết định số 294/QĐ-HQQB ngày 16/9/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy trình này hướng dẫn việc quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, đưa ra, phương tiện vận chuyển hàng hóa vào, ra địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan công nhận tại Quyết định số 1744/QĐ-TCHQ ngày 15/4/2016 về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình. Điều 2. Đối tượng áp dụng Cán bộ, công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Điều 3. Nguyên tắc chung - Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, đưa ra, phương tiện vận tải vào, ra và các hoạt động có liên quan phát sinh tại địa điểm tập kết theo quy định của Luật Hải quan, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định khác của pháp luật có liên quan. - Việc quản lý, kiểm tra, giám sát tại địa điểm tập kết phải được thực hiện chặt chẽ, thống nhất, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra. Đồng thời, phù hợp với hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng tại khu vực cửa khẩu Cha Lo. - Việc giám sát tại địa điểm tập kết thực hiện theo quy định tại Điều 38 Luật Hải quan năm 2014; Điều 34 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Điều 50, 51, 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Phần V, VI Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Chương II