Quyết định 2803/QĐ-BNN-TY năm 2016 Ban hành Kế hoạch quản lý, giám sát nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu để sản xuất thuốc thú y giai đoạn 2016-2020 Lưu

20 1 06/07/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 2803/QĐ-BNN-TY năm 2016 Ban hành Kế hoạch quản lý, giám sát nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu để sản xuất thuốc thú y giai đoạn 2016-2020

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 2803/QĐ-BNN-TY Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH “KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT NGUYÊN LIỆU KHÁNG SINHNHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GIAI ĐOẠN 2016-2020”BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCăn cứ Luật thú y ban hành ngày 19/6/2015;Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật thú y;Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch quản lý, giám sát nguyên liệukháng sinh nhập khẩu để sản xuất thuốc thú y giai đoạn 2016-2020”.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị có liênquan thuộc Bộ và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Văn phòng Chính phủ (để b/c);- UBND các tỉnh, thành phố;- Tổng cục Thủy sản, Thanh tra Bộ;- Các Vụ: TC, KH, KHCN&MT;- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục;KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Văn Tám1 - Cục QLCLNLS&TS; Cục Chăn nuôi;- Sở NN&PTNT, Chi cục quản lý chuyên ngành thú y, thủy sản các tỉnh, thành phố;- Các doanh nghiệp SX, KD thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y;- Lưu VT, TY. KẾ HOẠCHQUẢN LÝ, GIÁM SÁT NGUYÊN LIỆU KHÁNG SINH NHẬP KHẨU ĐỂ SẢNXUẤT THUỐC THÚ Y GIAI ĐOẠN 2016 - 2020(Ban hành theo Quyết định số 2803/QĐ-BNN-TY ngày 07/7/2016 của Bộ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn)I. SỰ CẦN THIẾTTrong thời gian vừa qua, trước diễn biến phức tạp của việc sử dụng các chất cấm trongchăn nuôi, lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản để phòng, trịbệnh dẫn đến sản phẩm động vật, sản phẩm thủy sản bị tồn dư kháng sinh, chất độc hạigây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, ảnh hưởng đến uy tín thị trường xuất khẩusản phẩm động vật và sản phẩm thủy sản của Việt Nam, Cục Thú y đã cử các Đoàn côngtác đi kiểm tra thực tế tại các cửa hàng buôn bán thuốc thú y, cơ sở nhập khẩu nguyênliệu kháng sinh để sản xuất thuốc thú y, cơ sở sản xuất thuốc thú y, cơ sở nuôi trồng thủysản tại các tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh,....Qua kiểm tra thực tế, các Đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều tồn tại, bất cập trong việcbuôn bán, sử dụng nguyên liệu kháng sinh để chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.Đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về kinh doanh, sử dụngthuốc thú y, hóa chất và chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại nhiềuđịa phương chưa chặt chẽ, thiếu sự phối hợp đồng bộ và chưa có hiệu quả cao.II. MỤC TIÊU1. Mục tiêu chung- Ngăn chặn có hiệu quả, tiến tới chấm dứt các hành vi vi phạm pháp luật về buôn bán, sửdụng nguyên liệu kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.- Kiểm soát việc sử dụng nguyên liệu kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,nhằm giảm thiểu tồn dư kháng sinh trong sản phẩm động vật xuất khẩu và tiêu thụ nộiđịa, giữ uy tín thị trường xuất khẩu và bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.2. Mục tiêu cụ thể2 a) Đối với cơ sở nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh, cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh: Hằng năm, 100% cơ sở đượcgiám sát, kiểm tra, bảo đảm nguyên liệu kháng sinh chỉ được bán cho nhà máy sản xuấtthuốc thú y có chứng nhận GMP hoặc cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinhdoanh nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu;b) Đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y: Hằng năm, 100% cơ sở sản xuất thuốc thú y đượcgiám sát, kiểm tra việc sử dụng nguyên liệu kháng sinh để sản xuất các sản phẩm thuốcthú y được cấp phép lưu hành;c) Đối với đại lý, cửa hàng buôn bán thuốc thú y: Năm 2016, ít nhất 50% và sau đó hằngnăm, 80% đại lý, cửa hàng buôn bán thuốc thú y được giám sát và kiểm tra việc buôn bánthuốc thú y, đặc biệt đối với việc buôn bán nguyên liệu kháng sinh;d) Đối với các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: Hằng năm, lập kế hoạch thanh tra,kiểm tra đột xuất và khi có kết quả truy xuất nguồn gốc đối với các lô hàng sản phẩm bịthị trường cảnh báo.3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 - 2020.III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, GIÁM SÁT NGUYÊN LIỆU KHÁNGSINH NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý, giám sát nguyên liệu kháng sinh nhậpkhẩu để sản xuất thuốc thú yHằng năm, Cục Thú y chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, Chi cục quản lý chuyên ngànhthú y và các đơn vị có liên quan xây dựng và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn phê duyệt “Kế hoạch quản lý, giám sát nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu đểsản xuất thuốc thú y” theo quy định của pháp luật về thú y; hướng dẫn, giám sát các địaphương thực hiện kế hoạch.2. Đối tượng, nội dung giám sát việc sử dụng nguyên liệu kháng sinha) Đối tượng giám sát:- Các cơ sở được phép nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh; cơ sở được cấp giấy chứngnhận đủ điều kiện kinh doanh nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh; các cơ sở sản xuấtthuốc thú y; các cơ sở đại lý, cửa hàng buôn bán thuốc thú y; các cơ sở chăn nuôi và nuôitrồng thủy sản.- Các loại nguyên liệu kháng sinh được phép nhập khẩu để sản xuất thuốc thú y;b) Nội dung giám sát: Phát hiện, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu kháng sinh nhập khẩutừ cơ sở nhập khẩu đến cơ sở sử dụng và ngược lại;c) Thời gian thực hiện giám sát: Định kỳ hằng quý và khi có yêu cầu đột xuất.3