Quyết định 2796/QĐ-BNN-QLCL ngày 15/07/2015 Tạm dừng hiệu lực thi hành đối với khoản 2, Điều 16 Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu Lưu

144 2 14/07/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 2796/QĐ-BNN-QLCL ngày 15/07/2015 Tạm dừng hiệu lực thi hành đối với khoản 2, Điều 16 Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 2796/QĐ-BNN-QLCL Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC TẠM DỪNG HIỆU LỰC THI HÀNH ĐỐI VỚI KHOẢN 2, ĐIỀU 16THÔNG TƯ SỐ 12/2015/TT-BNNPTNT NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦABỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HƯỚNGDẪN KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐCTHỰC VẬT NHẬP KHẨUBỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCăn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Tạm dừng hiệu lực thi hành đối với khoản 2, Điều 16 Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu. Thời hạn tạm dừng hiệu lực đến hết ngày 10/3/2016.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Văn phòng Chính phủ;- Công báo: Website Chính phủ;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư;- Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ KH-CN;- Tổng Cục Hải quan;BỘ TRƯỞNGCao Đức Phát1 - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);- Vụ KHCN&MT, Vụ Pháp chế (Bộ NN vàPTNT);- Cục Bảo vệ thực vật, Cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ NN và PTNT);- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;- Lưu: VT, QLCL. 2