Quyết định 278/QĐ-HQGLKT năm 2016 Quy định về giám sát hải quan đối với gỗ nhập khẩu từ Campuchia qua các lối mở biên giới thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai Lưu

28 1 09/10/2016 Nguồn : TCHQ 11 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 278/QĐ-HQGLKT năm 2016 Quy định về giám sát hải quan đối với gỗ nhập khẩu từ Campuchia qua các lối mở biên giới thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai

Từ khóa : nhập khẩu gỗ

Bình luận

Thông tin bài viết

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN GIA LAI-KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 278/QĐ-HQGLKT Gia Lai, ngày 10 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI GỖ NHẬP KHẨU TỪ CAMPUCHIA QUA CÁC LỐI MỞ BIÊN GIỚI THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Quyết định số 107/2005/QĐ-UBND ngày 26/8/2005, Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 19/3/2014, Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc mở các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh; Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập các tổ kiểm soát liên ngành tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh; Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu gỗ qua các lối mở biên giới thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai; Căn cứ Công văn số 2720/TCHQ-GSQL ngày 18/3/2014, Công văn số 3116/TCHQ-GSQL ngày 26/3/2014 của Tổng cục Hải quan về việc bố trí lực lượng tại các lối mở biên giới và Công văn số 6192/TCHQ-GSQL ngày 30/5/2014 về việc phê duyệt dự thảo quy định giám sát tại cửa khẩu phụ, lối mở thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai; Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giám sát hải quan đối với gỗ nhập khẩu từ Campuchia qua các lối mở biên giới thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 106/QĐ-HQGLKT ngày 02/6/2014 của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 3; - TCHQ (báo cáo); - UBND tỉnh Gia Lai (báo cáo); - Lãnh đạo Cục (báo cáo); - Đội KSCBL khu vực Miền Trung; phối hợp - BCH BĐBP tỉnh Gia Lai; phối hợp - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai; phối hợp - Chi cục BVTV tỉnh Gia Lai; phối hợp - Lưu: VT, NV. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Lê Thị Thanh Huyền QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI GỖ NHẬP KHẨU TỪ CAMPUCHIA QUA CÁC LỐI MỞ BIÊN GIỚI THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI (Ban hành kèm theo Quyết định số 278/QĐ-HQGLKT ngày 10/10/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum) Phần 1 QUY ĐỊNH CHUNG I. Phạm vi điều chỉnh Văn bản này quy định về giám sát hải quan đối với gỗ nhập khẩu từ Campuchia qua các lối mở biên giới thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai (sau đây gọi là gỗ nhập khẩu). II. Đối tượng áp dụng Cán bộ, công chức Chi cục HQCKQT Lệ Thanh, Đội Kiểm soát Hải quan và Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum. III. Nguyên tắc chung Nguyên tắc chung về giám sát hải quan đối với mặt hàng gỗ nhập khẩu phải tuân thủ quy định tại Luật Hải quan; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan và các Quy trình, văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. Ngoài ra, do đặc thù về điều kiện địa lý, điều kiện tập kết, trang thiết bị cơ sở vật chất và con người, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum quy định thêm một số nội dung như sau: 1. Giao Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thực hiện việc kiểm tra, giám sát và làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng gỗ nhập khẩu. 2. Bãi tập kết gỗ nhập khẩu tại các lối mở biên giới phải đáp ứng các điều kiện sau: nằm trong khu vực lối mở biên giới theo tọa độ được UBND tỉnh Gia Lai quy định; có hàng rào bao quanh; có điện chiếu sáng đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan. 3. Doanh nghiệp được tập kết gỗ nhập khẩu chờ làm thủ tục hải quan theo văn bản cho phép của UBND tỉnh Gia Lai và đã thực hiện đầy đủ các quy định tại Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai. 4. Thời gian giám sát: Từ khi gỗ nhập khẩu tập kết cho đến khi được thông quan và vận chuyển ra khỏi bãi tập kết. Trường hợp hết thời hạn nhập khẩu theo Văn bản cho phép của UBND tỉnh Gia Lai mà quá 15 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa doanh nghiệp không vận chuyển khỏi bãi tập kết thì công chức giám sát lập Biên bản bàn giao cho lực lượng Biên phòng quản lý, giám sát.