Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 Công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bãi bỏ, giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Lưu

72 4 24/12/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 Công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bãi bỏ, giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH----------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 2770/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI/THỦ TỤC HÀNHCHÍNH THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ/THỦ TỤC HÀNHCHÍNH GIỮ NGUYÊN TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN THUỘC PHẠM VICHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNHBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHCăn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Phụ lục kèm theo),gồm 167 thủ tục hành chính, trong đó:- 27 thủ tục hành chính mới;- 127 thủ tục hành chính thay thế;- 85 thủ tục hành chính được bãi bỏ;- 13 thủ tục hành chính giữ nguyên theo các quyết định đã công bố.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Lãnh đạo Bộ;- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;- Như Điều 3;- Website Bộ Tài chính;KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG1 - Lưu: VT, TCHQ.Đỗ Hoàng Anh Tuấn THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶCTHAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNGQUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộtrưởng Bộ Tài chính)Phần IDANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chínhSTT Tên thủ tục hành chính Văn bảnQPPLLĩnh vực Cơ quan thực hiệnA. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan (12 thủ tục)1. Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu chuyên dùng trực tiếpphục vụ an ninh, quốc phòng; thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương chỉ được xét miễn thuế nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được).Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.Hải quan Tổng cục Hải quan2. Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử đối với tàubay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnhThông tư 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015Hải quan Tổng cục Hải quan3. Thủ tục chấm dứt, tạm dừng hoạt động của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửiThông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015Hải quan Tổng cục Hải quan4. Thủ tục chuyển đổi quyền kinh doanh, khai thác địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015Hải quan Tổng cục Hải quan5. Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015Hải quan Tổng cục Hải quan6. Thủ tục đổi tên chủ sở hữu Thông tư Hải quan Tổng cục Hải quan2 của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.49/2015/TT-BTC ngày 14/4/20157. Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi do doanh nghiệp kinh doanh làm chủ đầu tư.Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015Hải quan Tổng cục Hải quan8. Thủ tục đăng ký, xác nhận Đại lý giám sát hải quan vàhoạt động của Đại lý giám sát hải quanThông tư số 47/2015/TT-BTC ngày 10/4/2015Hải quan Tổng cục Hải quan9. Thủ tục thành lập kho hàngkhông kéo dàiThông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chínhHải quan Tổng cục Hải quan10. Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểmtập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới.Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.Hải quan Tổng cục Hải quan11. Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thành lập trong nội địa;địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; kho hàng không kéo dàiThông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.Hải quan Tổng cục Hải quan12. Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, kho hàng không kéo dàiThông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.Hải quan Tổng cục Hải quanB. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Cục Hải quan (02 thủ tục)1. Thủ tục xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập Thông tư số 38/2015/TT-Hải quan Cục Hải quan3