Quyết định 27/2020/QĐ-TTg hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan Lưu

243 6 21/09/2020 Nguồn : TCHQ 3 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 27/2020/QĐ-TTg hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Bình luận

Thông tin bài viết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _____________ Số: 27/2020/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________ Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan _______________ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 3 Quyết định này. 2 2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan và lực lượng chức năng liên quan. 3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 3 Quyết định này. Điều 3. Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan (sau đây gọi tắt là Danh mục): TT Mô tả hàng hóa Mã hàng 1 Thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam 24.02.20 2 Rượu Rượu whisky có dung tích trên 50 ml không có xuất xứ Việt Nam 22.08.30.00 Điều 4. Điều khoản thi hành 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020. Đối với các lô hàng đã được đưa vào kho ngoại quan trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn gửi kho ngoại quan. Sau khi hết thời hạn lưu giữ tại kho ngoại quan theo quy định tại Điều 61 Luật Hải quan mà không thực xuất được thì buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập ban đầu. 2. Căn cứ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ, Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành theo dõi, rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định này.