Quyết định 265/QĐ-TCHQ năm 2014 về quy trình thanh tra chuyên ngành trong ngành Hải quan Lưu

31 7 13/02/2014 Nguồn : TCHQ 48 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 265/QĐ-TCHQ năm 2014 về quy trình thanh tra chuyên ngành trong ngành Hải quan

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 265/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG NGÀNH HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 4/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành; Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính; Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; Thông tư số 19/2013/TT- BTC ngày 20/2/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng - Thanh tra Tổng cục Hải quan, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thanh tra chuyên ngành trong ngành Hải quan. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 799/QĐ-TCHQ ngày 4/5/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về ban hành quy trình thanh tra trong ngành Hải quan. Điều 3. Vụ trưởng - Thanh tra Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong Ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ Tài chính (để b/c); - Lãnh đạo TCHQ; - Lưu: VT, TTr (5b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Cẩn QUY TRÌNH THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG NGÀNH HẢI QUAN (Ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-TCHQ ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan) A. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Mục đích ban hành - Tạo sự thống nhất trong việc tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành trong ngành Hải quan; - Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá công tác thanh tra ngành Hải quan góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan. 2. Đối tượng áp dụng - Thủ trưởng cơ quan Hải quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố); - Thủ trưởng bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành hải quan gọi tắt là đơn vị thanh tra (Vụ trưởng Thanh tra Tổng cục Hải quan; Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoặc Trưởng đơn vị được giao phụ trách bộ phận Thanh tra đối với các Cục không có Phòng Thanh tra); - Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì cuộc thanh tra chuyên ngành (Thủ trưởng đơn vị chuyên môn nghiệp vụ); - Trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra chuyên ngành hải quan; - Cán bộ, công chức hải quan được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hải quan; Khảo sát tại trụ sở đối tượng thanh tra; Giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra. 3. Phạm vi áp dụng Quy định này áp dụng cho việc tổ chức công tác thanh tra chuyên ngành hải quan, bao gồm: Lựa chọn, xác định đối tượng thanh tra để xây dựng kế hoạch thanh tra, thanh tra đột xuất; Chuẩn bị thanh tra; Tiến hành thanh tra; Kết thúc thanh tra và việc giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra, việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. 4. Nguyên tắc áp dụng Việc thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành trong ngành Hải quan phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thanh tra và quy trình này. B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ BƯỚC 1. XÁC ĐỊNH, LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG THANH TRA I. Lựa chọn đối tượng thanh tra trong xây dựng kế hoạch thanh tra năm 1. Thu thập thông tin, lập cơ sở dữ liệu về đối tượng thanh tra 1.1. Nội dung thông tin cần thu thập - Đặc điểm chính về đối tượng thanh tra: Tên, địa chỉ đối tượng thanh tra, mô hình tổ chức bộ máy tại trụ sở chính, chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc (nếu có); Cơ chế quản lý, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị, bộ phận; Cơ chế kiểm soát nội bộ của đối tượng thanh tra...; - Hệ thống các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của đối tượng thanh tra; Tình hình và kết quả hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu: Tổng số tờ khai được làm