Quyết định 2659/QĐ-TCHQ ngày 14/09/2015 Quy trình thẩm định điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên, áp dụng chế độ ưu tiên, quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC Lưu

37 3 13/09/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 2659/QĐ-TCHQ ngày 14/09/2015 Quy trình thẩm định điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên, áp dụng chế độ ưu tiên, quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư 72/2015/TT-BTC

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 2659/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy trình thẩm định điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên, ápdụng chế độ ưu tiên, quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư72/2015/TT-BTCTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giámsát, kiểm soát hải quan;Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi một số điềutại các Nghị định quy định về thuế;Căn cứ Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính quyđịnh áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sáthải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp;Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộcBộ Tài chính;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan,QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thẩm định điều kiện công nhậndoanh nghiệp ưu tiên, áp dụng chế độ ưu tiên, quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quyđịnh tại Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số3949/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việcban hành Quy trình thẩm định, công nhận, đánh giá lại, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉvà quản lý doanh nghiệp ưu tiên.Điều 3. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm thi hànhQuyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG1 - Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);- Lãnh đạo TCHQ (để chỉ đạo);- Vụ CST, Vụ PC - BTC (để phối hợp); - Lưu: VT, KTSTQ(12b).Nguyễn Văn Cẩn QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN, ÁP DỤNGCHẾ ĐỘ ƯU TIÊN, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN(Ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-TCHQ ngày 14/9/2015 của Tổng cụctrưởng Tổng cục Hải quan)Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhQuy trình này hướng dẫn:1. Các bước thẩm định điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên.2. Các bước quản lý doanh nghiệp ưu tiên, đánh giá lại, tạm đình chỉ, đình chỉ áp dụngchế độ doanh nghiệp ưu tiên.3. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, xử lý các vướng mắc củadoanh nghiệp, đại lý, dự án được áp dụng chế độ ưu tiên.4. Cụm từ “doanh nghiệp ưu tiên” nêu tại quy trình này được hiểu bao gồm doanhnghiệp ưu tiên, đại lý ưu tiên, dự án ưu tiên.Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan.2. Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây viết tắt làCục Hải quan).Điều 3. Tham vấn Doanh nghiệp1. Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thôngquan - Cục Hải quan hoặc đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 21 Quy trình này là đầumối tổ chức tham vấn theo đề nghị của các doanh nghiệp có văn bản mong muốn đượccông nhận là doanh nghiệp ưu tiên.2. Thời gian thực hiện tham vấn: Trước khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhậndoanh nghiệp ưu tiên.3. Nội dung tham vấn: Giải thích, hướng dẫn các quy định, chính sách pháp luật vềdoanh nghiệp ưu tiên; đánh giá khả năng đáp ứng các điều kiện về doanh nghiệp ưutiên.4. Hình thức tham vấn:4.1. Tham vấn theo hình thức trao đổi bằng văn bản, qua thư điện tử;2 4.2. Tham vấn theo hình thức làm việc với doanh nghiệp tại trụ sở cơ quan hải quan;4.3. Tham vấn theo hình thức làm việc với doanh nghiệp tại trụ sở doanh nghiệp.Chương IIQUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP ƯU TIÊNĐiều 4. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên1. Cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở chính tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhậndoanh nghiệp ưu tiên của doanh nghiệp (bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp là Chinhánh hạch toán kế toán độc lập).2. Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị côngnhận doanh nghiệp ưu tiên của dự án trọng điểm Quốc gia được Thủ tướng Chính phủcó ý kiến trước khi cấp phép đầu tư.Điều 5. Thẩm định hồ sơ1. Thời gian thẩm định hồ sơ: tối đa 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồsơ đầy đủ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên.2. Nội dung thẩm định hồ sơ:2.1. Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại Điều 18 Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính;2.2. Kiểm tra thông tin về doanh nghiệp:- Tên, địa chỉ trụ sở chính/ chi nhánh/ nhà máy, người đại diện theo pháp luật, đầu mốiliên hệ thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, loại hình doanhnghiệp, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động kinh doanh có điều kiện...- Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp (doanh thu, lợi nhuận sau thuế,...) từbáo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện.- Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu trên cơ sở hồ sơ doanh nghiệp cung cấp: số liệuxuất khẩu, nhập khẩu, kim ngạch theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ: mặt hàng xuất khẩu/nhậpkhẩu thường xuyên, mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành, loại hình xuất khẩu/nhậpkhẩu, Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai, đại lý làm thủ tục hải quan,số thuế đã nộp ngân sách hàng năm...2.3. Kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên của doanhnghiệp:2.3.1. Điều kiện kim ngạch: kiểm tra trên số liệu kim ngạch của 2 năm liên tục, gầnnhất tính đến thời điểm doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưutiên.2.3.2. Điều kiện tuân thủ pháp luật:- Kiểm tra trên dữ liệu vi phạm của doanh nghiệp trong 2 năm liên tục, gần nhất tínhđến thời điểm doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên.3