Quyết định 2659/QĐ-BYT năm 2016 Áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu Lưu

11 0 16/06/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 2659/QĐ-BYT năm 2016 Áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ Y TẾ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 2659/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHÁP DỤNG CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA ĐỐI VỚI THỦ TỤCHÀNH CHÍNH CẤP SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨMNHẬP KHẨUBỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾCăn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Căn cứ Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia;Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quảnlý mỹ phẩm;Căn cứ Quyết định số 1738/QĐ-BYT ngày 08/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việctriển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩmmỹ phẩm;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý dược;QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính cấpsố tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu1. Tên thủ tục hành chính:Thủ tục cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu thực hiện theoquy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tếquy định về quản lý mỹ phẩm.2. Kết quả thủ tục hành chính:Văn bản cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu là bản điện tửcó chữ ký và con dấu số của Cục quản lý dược (Bộ Y tế) ứng dụng cơ chế hải quanmột cửa quốc gia có giá trị pháp lý tương đương bản giấy và được công bố công khaitrên cổng thông tin điện tử quốc gia.Điều 2. Địa điểm, cơ quan thực hiện, điều kiện tham gia1. Địa điểm thực hiện: Trên toàn quốc1 2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 1 Quyết định này, bao gồm:a) Cục quản lý dược và các đơn vị thuộc Bộ Y tế;b) Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan3. Đối tượng và điều kiện tham gia cơ chế hải quan một cửa quốc gia:a) Tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh, nhập khẩu mỹ phẩm đều có thể tham giathực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia.b) Các tổ chức, cá nhân chưa tham gia thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia vẫntiếp tục thực hiện công bố mỹ phẩm nhập khẩu trên Hệ thống cấp số tiếp nhận Phiếucông bố sản phẩm mỹ phẩm của Bộ Y tế.Điều 3. Lộ trình thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia1. Thời gian thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia áp dụng từ ngày15/6/2016 đến hết ngày 31/12/2016. Danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện thíđiểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia do Cục quản lý dược công bố.2. Từ ngày 01/01/2017, Tất cả các tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện công bố sản phẩmmỹ phẩm nhập khẩu và nhận kết quả công bố theo cơ chế hải quan một cửa quốc gia.Điều 4. Điều khoản thi hành1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.2. Trường hợp xảy ra sự cố lỗi hệ thống áp dụng thí điểm thủ tục hải quan một cửa,các cơ quan quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Quyết định này có trách nhiệm xử lý lôhàng nhập khẩu bảo đảm theo đúng thời gian quy định.3. Cục trưởng Cục quản lý dược, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởngCục An toàn thực phẩm, Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như điều 4;- Bộ trưởng (để báo cáo);- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính (để phối hợp);- Ban chỉ đạo 389/TW;- Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương;- Cục Thương mại điện tử - Bộ Công Thương;- Cổng TTĐT Văn phòng Chính phủ;- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Thanh Long2 - Lưu VT, QLD (02). 3