Quyết định 2534/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lưu

47 3 27/12/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 2534/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Bình luận

Thông tin bài viết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 2534/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚIGIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀCHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOATHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;Căn cứ Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký ngày 12 tháng9 năm 2016;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thươngmại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chínhphủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chínhphủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;- Văn phòng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;THỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc1 - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, NC, QHĐP, Công báo;- Lưu: VT, QHQT (3). GT KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNGHÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA(Ban hành kèm Quyết định số 2534/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủtướng Chính phủ)I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục đích:Triển khai Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi tắt làHiệp định).2. Yêu cầu:Quy định nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, tạo thuận lợi trong công tác phốihợp thực hiện giữa các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức hữu quan.II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiệp địnhTổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiệp định, các văn bản hướng dẫn thực hiệnHiệp định, các quy định pháp luật của Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến hoạtđộng thương mại, mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới cho các tổ chức, doanhnghiệp, cá nhân có liên quan của Việt Nam và Trung Quốc trên các phương tiện thôngtin; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn về Hiệp định.2. Hướng dẫn thực hiện Hiệp định và các văn bản hướng dẫn liên quan- Xử lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện Hiệp định hiệu quả, tham mưu cho Chínhphủ kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động thương mại biên giới giữa hainước thuộc thẩm quyền của Chính phủ.- Ban hành Thông tư hướng dẫn, quy định thực hiện Hiệp định Thương mại biên giớiViệt - Trung trong quý IV năm 2016.3. Hỗ trợ thương nhân thương mại biên giới Việt - Trung- Khuyến khích thành lập Hiệp hội thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt -Trung; tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân trong việc tiếp cận thông tin, đào tạo2 nguồn nhân lực, hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh người và phương tiện và xuất khẩu,nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, khu (điểm) chợ biên giới Việt - Trung.- Hỗ trợ các thương nhân kết nối bạn hàng, mở rộng thị trường và tổ chức hệ thốngphân phối hàng hóa qua các cửa khẩu, khu (điểm) chợ biên giới Việt - Trung vào thịtrường Trung Quốc.- Lập danh sách thương nhân xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản, nhất làmặt hàng trái cây tươi để theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ. Thông báo đến các cơ quanquản lý tại cửa khẩu, khu (điểm) chợ biên giới Việt - Trung để tạo điều kiện thuận lợicho thương nhân trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh và xuất khẩu, nhập khẩu hànghóa.- Trao đổi với phía Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân tham giahoạt động thương mại biên giới Việt - Trung đủ điều kiện được cấp hạn ngạch xuấtkhẩu, hạn ngạch nhập khẩu hàng hóa đối với hàng hóa quản lý bằng hạn ngạch.4. Xúc tiến thương mại và đầu tư qua biên giới Việt - Trung- Tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại hàng hóa qua biên giới Việt -Trung, bao gồm nghiên cứu, khảo sát thị trường, hội chợ, triển lãm, kết nối thươngnhân, quảng cáo, tư vấn, môi giới, đại lý và các dịch vụ khác nhằm nâng cao khả năngtiếp cận thị trường thông qua các cửa khẩu, khu (điểm) chợ biên giới Việt - Trung.- Triển khai các chương trình khuyến khích thương nhân đầu tư xây dựng kho bãihàng hóa, giao nhận vận tải, tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu và dịch vụ hỗ trợ thươngmại biên giới tại các khu vực cửa khẩu, khu (điểm) chợ biên giới Việt - Trung theoquy định của pháp luật hiện hành.5. Phát triển hoạt động của khu (điểm) chợ biên giới Việt - Trung- Phối hợp với phía Trung Quốc rà soát toàn bộ các khu (điểm) chợ biên giới trên toàntuyến. Trên cơ sở đó, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển các khu (điểm) chợ biêngiới Việt - Trung.- Đẩy mạnh tìm kiếm, thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng các khu (điểm) chợ biêngiới Việt - Trung; khuyến khích xã hội hóa 100% đối với các khu (điểm) chợ biêngiới.- Tổ chức hệ thống phân phối hàng Việt Nam đến các khu (điểm) chợ biên giới Việt -Trung và xuất khẩu sang Trung Quốc.- Ban hành Quy chế quản lý khu (điểm) chợ biên giới Việt - Trung để tạo điều kiệncho thương nhân và cư dân biên giới hoạt động ổn định.6. Về quản lý và điều hành cửa khẩu biên giới Việt - Trung- Căn cứ Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành Quy chế Điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giớiđất liền và các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện thống nhất, đồng bộ các3