Quyết định 252/QĐ-BNN-TCCB năm 2017 Chương trình hành động thực hiện Quyết định 2185/QĐ-TTg về Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa Asean và Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020 Lưu

26 3 02/02/2017 Nguồn : TCHQ 13 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 252/QĐ-BNN-TCCB năm 2017 Chương trình hành động thực hiện Quyết định 2185/QĐ-TTg về Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa Asean và Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 252/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2185/QĐ-TTG VỀ KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa Asean, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa Asean giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Thông tư liên tịch số 178/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT- BYT ngày 12/11/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia; Căn cứ Quyết định số 4616/QĐ-BNN-TCCB ngày 9/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Quyết định số 4805/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp; Thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa Asean, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Văn bản số 451/TB-VPCP ngày 30/12/2016 của Văn phòng Chính phủ); Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa Asean và Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020, với những nội dung sau: I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1. Mục tiêu chung: - Các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và quá cảnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và PTNT được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. - Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và PTNT đảm bảo mục tiêu yêu cầu và lộ trình Kế hoạch tổng thể (Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ), sẵn sàng về mặt kỹ thuật để trao đổi thông tin với các đối tác thương mại trong và ngoài Asean theo các hiệp định, thỏa thuận và cam kết quốc tế. 2. Mục tiêu cụ thể: a) Đến năm 2018: - Hoàn thành triển khai mở rộng đối với 09 TTHC thực hiện thí điểm tại 07 đơn vị thuộc Bộ thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. - Triển khai các TTHC mới có số lượng giao dịch nhiều, tác động lớn tới hoạt động của doanh nghiệp và người dân, (đạt ít nhất 80%) trên tổng số các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và PTNT liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và quá cảnh hàng hóa (Phụ lục I kèm theo). - Nâng cấp, mở rộng hệ thống công nghệ thông tin của Bộ và các đơn vị đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia. b) Đến năm 2020: - Hoàn thành triển khai các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và PTNT liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, nhập cảnh và quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, đảm bảo 100% các TTHC thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia được thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử. - Các chứng từ điện tử (Giấy phép điện tử, Giấy chứng nhận điện tử và các giấy tờ điện tử tương đương) cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia được sử dụng khi thực hiện các TTHC khác có liên quan theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều ước quốc tế và thỏa thuận song phương. - Thực hiện trao đổi và công nhận lẫn nhau về các chứng từ thương mại được cấp dưới dạng điện tử với các nước trong và ngoài Asean theo các hiệp định, thỏa thuận và cam kết quốc tế. 3. Yêu cầu: Xác định, cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ và các đơn vị đảm bảo yêu cầu, tiến độ theo Kế hoạch tổng thể đã được phê duyệt (Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016). II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1. Nhiệm vụ trọng tâm: - Tiếp tục hoàn thành triển khai mở rộng trên toàn quốc đối với các TTHC thí điểm giai đoạn 1, hướng dẫn, vận dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ và các đơn vị (Phụ lục I kèm theo). - Tiếp tục phối hợp với Tổng cục Hải quan, các Bộ ngành liên quan triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với các cảng biển, cảng hàng không theo hướng dẫn, quy định của Ủy ban chỉ đạo quốc gia. - Rà soát các văn bản pháp lý về kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực Bộ quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; đơn giản hóa, bãi bỏ các TTHC không cần thiết, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC. Cải cách các quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo đó, rà soát, sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hài hòa với quy định thông lệ quốc tế và phù hợp yêu cầu thực tiễn. - Triển khai tiếp giai đoạn 2 đối với 25 TTHC mới thực hiện tại 5 đơn vị thuộc Bộ, bao gồm: 04 Cục (Thú y, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt) và Tổng cục Thủy sản, cụ thể: (Phụ lục II kèm theo).