Quyết định 24/2006/QĐ-BTM về việc ngừng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ và quy định việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị phải có giấy phép của Bộ Thương mại Lưu

3 0 14/06/2006 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 24/2006/QĐ-BTM về việc ngừng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ và quy định việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị phải có giấy phép của Bộ Thương mại

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THƯƠNG MẠI--------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Số: 24/2006/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NGỪNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU ĐỒ GỖ THÀNHPHẨM QUA VIỆT NAM SANG HOA KỲ VÀ QUY ĐỊNH VIỆC TẠM NHẬP TÁIXUẤT TINH DẦU XÁ XỊ PHẢI CÓ GIẤY PHÉP CỦA BỘ THƯƠNG MẠIBỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠICăn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạtđộng đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1605/VPCP-KTTHngày 29 tháng 3 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý hàng tạm nhậptái xuất, chuyển khẩu và sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với Bộ Công an tại vănbản số 987/V11 (VPU) ngày 08 tháng 6 năm 2006 về việc phối hợp quản lý các hoạtđộng kinh doanh tinh dầu xá xị, QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Tiếp tục ngừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm quaViệt Nam sang Hoa Kỳ.Điều 2. Việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị (Sassafras Oil) phải có giấy phép của BộThương mại.Điều 3. Bãi bỏ Quyết định số 1318/2005/QĐ-BTM ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Bộtrưởng Bộ Thương mại về việc bãi bỏ Quyết định số 0971/2004/QĐ-BTM ngày 14tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại; tạm ngừng việc tạm nhập tái xuất,chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm và điều kiện nhập khẩu bán thành phẩm đồ gỗ để giacông, sản xuất hàng xuất khẩu.Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG - UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Quốc hội;- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;- Cục kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);- Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Công báo;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị trực thuộc Bộ Thương mại;- Lưu: VT, XNK. Phan Thế Ruệ