Quyết định 2412/QĐ-BCT năm 2016 Ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet Lưu

34 2 14/06/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 2412/QĐ-BCT năm 2016 Ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 2412/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨHÀNG HÓA ƯU ĐÃI QUA INTERNETBỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGCăn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữký số;Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ CôngThương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi và Thông tưsố 01/2013/TT-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổsung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu và Cục trưởng Cục Thương mạiđiện tử và Công nghệ thông tin,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứhàng hóa ưu đãi qua Internet".Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2016.Điều 3. Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử vàCông nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, các Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ(C/O) ưu đãi và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lưu: VT, XNK.BỘ TRƯỞNG1 Trần Tuấn Anh QUY TRÌNHCẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA ƯU ĐÃI QUA INTERNET(Ban hành kèm theo Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộtrưởng Bộ Công Thương)Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng1. Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet (sau đây viếttắt là Quy trình cấp C/O qua Internet) quy định thủ tục nộp hồ sơ và xử lý hồ sơ đềnghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi qua Internet, được thực hiệntrên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (sau đây viết tắt là eCoSys)tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn.2. Hàng hóa được cấp C/O qua Internet là hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn việc thực hiện quy tắc xuất xứ đối vớitừng mẫu C/O ưu đãi.3. Thương nhân tham gia Quy trình cấp C/O qua Internet bao gồm người xuất khẩu,nhà sản xuất, người đại diện có giấy ủy quyền hợp pháp của người xuất khẩu hoặc nhàsản xuất.4. Tổ chức cấp C/O tham gia Quy trình cấp C/O qua Internet bao gồm các Phòng quảnlý Xuất nhập khẩu khu vực và các tổ chức cấp C/O ưu đãi được Bộ Công Thương ủyquyền.Điều 2. Hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet1. Thương nhân tham gia Quy trình cấp C/O qua Internet khai báo bộ hồ sơ thươngnhân điện tử trên eCoSys. Trường hợp đã nộp hồ sơ thương nhân bản giấy, thươngnhân cần cập nhật hồ sơ trên eCoSys.2. Thương nhân khai báo dữ liệu theo biểu mẫu sẵn có trên eCoSys trên cơ sở cácthông tin chính xác liên quan đến hàng hóa đang được đề nghị cấp C/O ưu đãi và đínhkèm dưới dạng điện tử các chứng từ được quy định từ điểm c đến điểm e khoản 1 Điều9 Thông tư số 06/2011/TT-BCT. Các văn bản, chứng từ này phải được thương nhânxác thực bằng chữ ký số do cơ quan có thẩm quyền cấp.3. Thương nhân không phải nộp bản giấy các văn bản, chứng từ đã đính kèm qua hệthống eCoSys cho Tổ chức cấp C/O, trừ trường hợp được yêu cầu khi có nghi ngờ vềtính xác thực của hồ sơ.4. Sau khi nhận được thông báo phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet của Tổchức cấp C/O, thương nhân nộp cho Tổ chức cấp C/O Đơn đề nghị cấp C/O và Mẫu2 C/O đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9Thông tư số 06/2011/TT-BCT.5. Thương nhân nộp hoặc xuất trình bản giấy các chứng từ khác được quy định tạiĐiều 9 Thông tư số 06/2011/TT-BCT cho Tổ chức cấp C/O trong trường hợp đượcyêu cầu.Điều 3. Xử lý hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet1. Trong thời hạn 6 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O quaInternet, Tổ chức cấp C/O có trách nhiệm thông báo trên hệ thống kết quả xét duyệt hồsơ đề nghị cấp C/O cho thương nhân.2. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet của thương nhân không phù hợpvới quy định hiện hành, Tổ chức cấp C/O cần nêu rõ lý do không chấp thuận và thôngbáo để thương nhân sửa đổi, bổ sung.3. Tổ chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O bản giấy theo Mẫu C/O đã được thương nhânkhai hoàn chỉnh trong 2 giờ làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ quy định tại khoản 3Điều 2 của Quy trình này.4. Đối với hồ sơ đề nghị cấp C/O mẫu D, các Tổ chức cấp C/O tiếp nhận, xử lý hồ sơhoàn toàn theo Quy trình cấp C/O qua Internet. Thời gian chuyển đổi từ Quy trình cấptheo hồ sơ giấy sang Quy trình cấp qua Internet là 45 ngày, tính từ ngày Quyết địnhnày có hiệu lực.Điều 4. Trách nhiệm của thương nhân đề nghị cấp C/O qua Internet1. Thương nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, xác thực của cácthông tin khai báo trên eCoSys và các văn bản, chứng từ, dữ liệu điện tử được gắn chữký số trong bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet.2. Thương nhân chịu trách nhiệm lưu trữ bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O để xuất trình choTổ chức cấp C/O và cơ quan thẩm quyền khi được yêu cầu. Thời gian lưu trữ hồ sơtheo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với từng mẫu C/O ưu đãi.3. Thương nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Thông tư số06/2011/TT-BCT và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về xuất xứhàng hóa.4. Thương nhân được quyền lựa chọn nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O ưu đãi qua Internettheo Quy trình này hoặc bằng giấy theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BCT,ngoại trừ hồ sơ đề nghị cấp C/O mẫu D.Điều 5. Tổ chức thực hiện1. Cục Xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm tập huấn cho cán bộ Tổ chức cấp C/O vàthương nhân tham gia Quy trình này, theo dõi việc thực hiện Quy trình cấp C/O quaInternet.3