Quyết định 2279/QĐ-BKHCN năm 2014 Ngừng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 20/2014/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng Lưu

2 0 28/08/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 2279/QĐ-BKHCN năm 2014 Ngừng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 20/2014/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 2279/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH ĐỐI VỚI THÔNG TƯ SỐ 20/2014/TT-BKHCN NGÀY 15/7/2014 QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ,DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNGBỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCăn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Côngnghệ;Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ; Vụtrưởng Vụ Pháp chế,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩumáy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám địnhCông nghệ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc Hội;- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Sở KHCN tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Tòa án Nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Công báo;BỘ TRƯỞNGNguyễn Quân - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);- Lưu VT, Vụ ĐTG.