Quyết định 2207/QĐ-BCT năm 2016 Chỉ định và ủy quyền tổ chức giám định hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may Lưu

13 0 30/05/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 2207/QĐ-BCT năm 2016 Chỉ định và ủy quyền tổ chức giám định hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG----------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 2207/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH VÀ ỦY QUYỀN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH HÀM LƯỢNGFORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZOTRONG SẢN PHẨM DỆT MAYÁp dụng trong 03 năm (đến hết 31 tháng 5 năm 2019)BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGCăn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ CôngThương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm viquản lý của Bộ Công Thương;Căn cứ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ CôngThương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và aminthơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Chỉ định Công ty TNHH Intertek Việt Nam; địa chỉ Lầu 1, tòa nhà Etown số364 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh là tổ chứcthực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốcnhuộm azo trong sản phẩm dệt may.Ủy quyền Công ty TNHH Intertek Việt Nam thực hiện kiểm tra nhà nước hàm lượngformaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.Mã số phòng giám định: GĐDM-BCT.05.16 - (Vias 010)Điều 2. Công ty TNHH Intertek Việt Nam có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra nhànước và giám định hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm1 azo trong sản phẩm dệt may phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu; phải tuân thủcác quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày ký và Công ty TNHH IntertekViệt Nam sẽ chịu sự giám sát định kỳ mỗi năm một lần.Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốcCông ty TNHH Intertek Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 4;- Tổng Cục Hải quan;- Tập đoàn Dệt may Việt Nam;- Hiệp hội Dệt may Việt Nam;- Các Cục: QLTT; TMĐT&CNTT (đăng trên Website);- Lưu: VT, KHCN.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGCao Quốc Hưng 2