Quyết định 2181/QĐ-BTC ngày 20/10/2015 Đính chính Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh Lưu

2 0 19/10/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 2181/QĐ-BTC ngày 20/10/2015 Đính chính Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH-------CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 2181/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHVề việc đính chính Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ Tàichính Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hảiquan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnhBãi bỏ theo Thông tư 52/2015/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2017.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHCăn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày03/6/2008;Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;Căn cứ khoản 7, Điều 1 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004của Chính phủ về công tác văn thư;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Đính chính một số kỹ thuật trình bày văn bản tại mẫu Tờ khai Hải quan quyđịnh tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015của Bộ Tài chính Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khaiHải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh như sau:1) Tại trang 1:Đã in: “incoming/outgoing passenger form”Sửa thành “for passengers on entry/exit”.2) Tại mục 3 trang 2 và trang 3:Đã in “...day”Sửa thành “...Date”.3) Tại trang 3:a) Tại mục 10:1 Đã in “Temporarily imported and re-exported goods or vice versa”Sửa thành “Temporary import, re-export goods or temporary export, re-importgoods”.b) Tại mục 12:Đã in “.../Bringing currencies:”Sửa thành “.../Carry on cash:”c) Tại mục 13:Đã in “...saphia...”Sửa thành “...sapphire...”4) Tại trang 4:Tại phần Hướng dẫn khai hải quan:a) Tên tiêu đề:Đã in “... in the following cases:”Sửa thành “...in the following:”b) Phần nội dung sửa như sau:“1. Having Bringing unaccompanied baggage.2. Bringing along with over USD 5,000 or an foreign equivalent foreign value orbringing along with over VND 15,000,000.3. Bringing along with drafts, cheques or precious metals (silver, platinum, and alloyswith containing silver, or platinum), gemstones (diamonds, rubiesy, sapphires,emeralds) valued equal or over at VND 300,000,000 or more.4. Bringing along with equal or over 300grams or more of gold jewelry, or art gold.5. Having temporaryoly import,ed and re-exported goods or temporary export, re-import goodsvice versa.6. Having dutiable goods: Bringing along with over 1.,5 liters of liquor from withabove 22% degrees of concentration of alcohol by volume; or over 2 liters below 22%alcohol by volume; degrees or over 3 liters of alcoholic beverages drinks, beer; over200 cigarettes; over 100 cigars; over 500gram of raw tobacco; and other items valuedover VND 10,000,000.7. Passenger wish to request entry require customs authentication when bringingcurrencies certification of foreign currencies in cash with a value equal to or less thanUSD 5,000 (or orther foreign currencies of equivalent foreign values)”Điều 2: Hiệu lực thi hànhQuyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2015 và là một phần không tách rời củaThông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ Tài chính Quy định về mẫu,2 chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh,nhập cảnh.Điều 3: Trách nhiệm thi hành.Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thựchiện đầy đủ các hướng dẫn tại Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của BộTài chính và đính chính tại Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP;- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Quốc Hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Tòa án Nhân dân Tối cao;- Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao;- Kiểm toán Nhà nước;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ;- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;- Công báo;- Website Chính phủ;- Website Tổng cục Hải quan;- Lưu: VT, VP (166b).TUQ. BỘ TRƯỞNGCHÁNH VĂN PHÒNGNguyễn Đức Chi 3