Quyết định 2141/QĐ-BYT ngày 03/06/2015 Áp dụng thí điểm cơ chế một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm Lưu

7 0 02/06/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 2141/QĐ-BYT ngày 03/06/2015 Áp dụng thí điểm cơ chế một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ Y TẾ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 2141/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2015QUYẾT ĐỊNHÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾHẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA ĐỐI VỚI 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨMHiệu lực thi hành từ 04 tháng 6 năm 2015 đến hết 31 tháng 12 năm 2015.BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾCăn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Căn cứ Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thủ tục hành chính tự nguyện áp dụng thí điểm cơ chế một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BYT ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm.2. Thủ tục Cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước vềchất lượng thực phẩm nhập khẩu thực hiện theo Quy trình cấp thông báo kết quả kiểm tra thực phẩm nhập khẩu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.Điều 2. Địa điểm, cơ quan thực hiện thí điểm, điều kiện tham gia thí điểm1. Địa điểm thực hiện thí điểm: Cảng Hải Phòng2. Cơ quan áp dụng thí điểm thủ tục hành chính quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này, bao gồm:a) Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế;b) Cục Hải quan thành phố Hải Phòng - Tổng cục Hải quan.3. Cơ quan áp dụng thí điểm thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này, bao gồm:a) Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế;b) Cục Hải quan thành phố Hải Phòng - Tổng cục Hải quan;c) Trung tâm y tế dự phòng Hải Phòng - Sở Y tế Hải Phòng;1 d) Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia - Bộ Y tế;đ) Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ.4. Điều kiện tham gia thí điểm cơ chế hải quan một cửa:a) Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm: có văn bản gửi Cục An toàn thực phẩm về việc đề nghị tham gia thực hiện cơ chế hải quan một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia;b) Đối với các cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu: được Bộ Y tế chỉ định và đã được Cục An toàn thực phẩm tập huấn sử dụng hệ thống.5. Các tổ chức, cá nhân không tham gia thí điểm cơ chế hải quan một cửa tại Cảng HảiPhòng theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này vẫn thực hiện kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu theo quy định Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượngvệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế.Điều 3. Thời gian triển khai thí điểmThời gian thực hiện cơ chế hải quan một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia áp dụng từ ngày 04 tháng 6 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.Điều 4. Điều khoản thi hành1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2015.2. Sau thời gian thực hiện thí điểm, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế có trách nhiệm tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, xây dựng và trình lãnh đạo Bộ Y tế ban hành Quy trình để áp dụng chính thức trong toàn quốc.3. Trường hợp xảy ra sự cố lỗi hệ thống áp dụng thí điểm thủ tục hải quan, các cơ quanquy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Quyết định này có trách nhiệm xử lý lô hàng nhập khẩu bảo đảm theo đúng thời gian quy định.4. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Chánh Văn phòng Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế, các cơ quan quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 của Quyết định này và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 4;- Tổng cục Hải quan (để phối hợp thực hiện);- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);- Thứ trưởng Lê Quang Cường (để phối hợp chỉ đạo);- Lưu: VT, CNTT, ATTP.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Thành Long2 QUY TRÌNH CẤP THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA THỰC PHẨM NHẬP KHẨUI. Thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện1. Thành phần hồ sơ: Đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo biểu mẫu giấy đăng ký kiểm tra;“Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy” hoặc “Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm” hoặc “Công văn xác nhận danh mục nguyên liệu thực phẩm/ bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm/ phụ gia thực phẩm/chất hỗ trợ chế biến thực phẩm nhập khẩu chỉ nhằm phục vụ sản xuất trong nội bộ Doanh nghiệp” hoặc “Công văn xác nhận danh mục sản phẩm thực phẩm nhập khẩu chỉ nhằm kinh doanh trong siêu thị, khách sạn bốn sao trở lên”.Bộ hồ sơ làm thủ tục hải quan theo quy định;Các giấy tờ cần thiết liên quan để được áp dụng phương thức kiểm tra giảm (nếu có).1.1. Biểu mẫu giấy đăng ký kiểm traGIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC PHẨM NHẬP KHẨU1. Tên………, địa chỉ……….., điện thoại….., Fax……, Email …của chủ hàng: 2. Tên ……., địa chỉ ……, điện thoại ……., Fax……., Email….của thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá:3. Tên ….. địa chỉ……, điện thoại…… Fax….., Email…của thương nhân xuất khẩu:4. Số vận đơn: 5. Số Hợp đồng: 6. Số hoá đơn: 7. Thời gian nhập khẩu dự kiến : 8. Cửa khẩu đi: 9. Cửa khẩu đến: 10. Chi cục Hải quan làm thủ tục:11. Thời gian kiểm tra dự kiến: 12. Địa điểm kiểm tra dự kiến: 13. Tên tổ chức kiểm tra dự kiến:14. Thông tin chi tiết lô hàng:TT Tên mặthàngMô tảmặt hàngXuất xứ, tên địachỉ nhà sản xuấtSố côngbố(1)Số lượng Khốilượng(2)Giá trị(VND)1(1) Số công bố: Chính là số trên “Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy”; “Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm” hoặc số và ngày cấp của: “Công văn 3