Quyết định 2134/QĐ-TCHQ ngày 31/07/2015 Ban hành Quy trình phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu phải phân tích, giám định Lưu

38 2 30/07/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 2134/QĐ-TCHQ ngày 31/07/2015 Ban hành Quy trình phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu phải phân tích, giám định

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 2134/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành quy trình phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải phântích, giám định.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giámsát, kiểm soát hải quan;Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểmtra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thủ tục Hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướngChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cụcHải quan;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình phân loại hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu phải phân tích, giám định.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số3987/QĐ-TCHQ ngày 4/12/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc banhành quy trình xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quytrình phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải phân tích.Điều 3. Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh,thành phố, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, công chức hảiquan có liên quan đến quá trình phân loại hàng hóa; kiểm tra tên hàng, mã số hànghóa, mức thuế, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải phân tích, giám địnhchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.1 Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;- Vụ CST, Vụ PC (BTC) (để phối hợp);- Website Hải quan;- Lưu: VT, TXNK (30b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương TháiQUY TRÌNHPHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHẢI PHÂNTÍCH, GIÁM ĐỊNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 2134/QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 7 năm 2015 củaTổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)Phần IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhQuy trình này hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ban hành Thôngbáo kết quả phân loại đối với hàng hóa phải phân tích, giám định và Thông báo sửađổi thay thế Thông báo kết quả phân loại hàng hóa theo quy định tại Luật Hải quan số54/2014/QH13, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Thôngtư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/3/2015 của Bộ Tài chính.Điều 2. Nguyên tắc thực hiện1. Khi thực hiện phân loại đối với hàng hóa phải phân tích, giám định, công chức hảiquan phải căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13, Điều 16 Nghị định số08/2015/NĐ-CP, Thông tư số 14/2015/TT-BTC, Điều 24 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và hướng dẫn của Quy trình này.2. Việc phân loại hàng hóa phải bảo đảm công khai, minh bạch.3. Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu và các Chi nhánh tại cáckhu vực (sau đây gọi là Trung tâm) báo cáo Tổng cục Hải quan hồ sơ, kết quả phântích hàng hóa gồm:a) Hồ sơ yêu cầu phân tích quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Quyết định của Tổng cục trưởngTổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế phân tích (bản chụp có đóng dấu giáp laicủa Trung tâm);b) Thông báo kết quả phân tích do Trung tâm ban hành, (bản chính), trong đó nêu rõtên hàng, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và cácthuộc tính khác của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt2 Nam đối với hàng hóa được phân tích; mã số đề xuất;c) Bảng liệt kê tài liệu theo mẫu nếu tại Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hảiquan về việc ban hành quy chế phân tích.4. Trường hợp hàng hóa gửi trưng cầu giám định, sau khi có kết quả giám định, Trungtâm báo cáo Tổng cục Hải quan hồ sơ, kết quả giám định theo hướng dẫn tại Quyếtđịnh của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế phân tích.5. Trong quá trình tiếp nhận, luân chuyển, nghiên cứu hồ sơ phân tích để phân loạihàng hóa, công chức hải quan phải thực hiện đúng quy định về bảo quản hồ sơ theobảng liệt kê tài liệu có trong hồ sơ.6. Việc tra cứu, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu trong quá trình phân loại hàng hóaphải phân tích, giám định, thực hiện theo Quy chế thu thập, cập nhật, sử dụng Cơ sởdữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Cơ sở dữ liệu về Biểuthuế; Cơ sở dữ liệu về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế.Phần IIQUY ĐỊNH CỤ THỂMục 1. QUY TRÌNH BAN HÀNH THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÂN LOẠI HÀNG HÓAĐiều 3. Tiếp nhận và phân công xử lý hồ sơ (thời gian thực hiện không quá 02 giờlàm việc).1. Bộ phận văn thư thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan tiếp nhận hồ sơ, kết quả phântích do Trung tâm gửi theo quy định hiện hành về tiếp nhận, xử lý công văn đến,chuyển ngay nguyên trạng phong bì có đựng hồ sơ cho Cục Thuế XNK.2. Ngay sau khi nhận được phong bì đựng hồ sơ từ Văn phòng Tổng cục Hải quan, bộphận văn thư của Cục Thuế XNK phải chuyển ngay Phòng Phân loại để phân côngcông chức xử lý hồ sơ.Điều 4. Kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra (thời gian thực hiện không quá 01 ngàylàm việc kể từ ngày công chức nhận đủ hồ sơ; trường hợp hồ sơ có từ hai mẫu trở lênhoặc hàng hóa phức tạp, thời gian thực hiện tối đã không quá 02 ngày làm việc).Công chức được phân công thụ lý hồ sơ thực hiện:1. Kiểm tra hồ sơ:Công chức kiểm tra, đối chiếu thực tế hồ sơ so với quy định tại điểm 3, điểm 4, Điều 2Phần I Quy trình này, đồng thời ghi nhận số lượng tài liệu có trong hồ sơ (điền thôngtin tại Bảng liệt kê tài liệu theo quy định tại Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cụcHải quan về việc ban hành Quy chế phân tích) và xử lý như sau:a) Trường hợp hàng hóa không thuộc đối tượng phải phân tích, giám định để phân loạitheo quy định tại Điều 3 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015, điểm g khoản 1Điều 18, khoản 3 Điều 24 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tàichính: công chức lập phiếu đề xuất (theo mẫu số 01/PĐX/PL-2015 và hướng dẫn tạiđiểm 1 mẫu số 02/HDPĐX, Phụ lục I ban hành kèm theo quy trình này), dự thảo văn3