Quyết định 2131/QĐ-TCHQ ngày 31/07/2015 Ban hành Quy chế phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu Lưu

15 0 30/07/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 2131/QĐ-TCHQ ngày 31/07/2015 Ban hành Quy chế phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 2131/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy chế phân tích để phân loại hàng hóa; Phân tích để kiểmtra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm2007;Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ Quyđịnh chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giámsát, kiểm soát hải quan;Căn cứ Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chỉnh phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định vềthủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quảnlý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chấtlượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Căn cứ Quyết định 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướngChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cụcHải quan trực thuộc Bộ Tài chính;1 Căn cứ Quyết định 1023/QĐ-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phân tích,phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan;Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩutrực thuộc Tổng cục Hải quan,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Phân tích để phân loại hàng hóa;Phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu,Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4023/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về “Quy chế Phântích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Bộ Tài chính (để báo cáo);- Lãnh đạo TCHQ;- Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế BTC;- Lưu: VT, TTPTPL (3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái QUY CHẾPHÂN TÍCH ĐỂ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA; PHÂN TÍCH ĐỂ KIỂM TRA CHẤTLƯỢNG, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤTKHẨU, NHẬP KHẨU(Ban hành kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-TCHQ ngày 31 tháng 7 năm 2015 củaTổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Hàng hóa được thực hiện phân tích để phân loại và kiểm tra chất lượng,kiểm tra an toàn thực phẩm tại đơn vị phân tích1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong khi làm thủ tục hải quan, sau khi đã thôngquan và hàng hóa có yêu cầu xác định trước mã số mà công chức hải quan không đủcơ sở xác định tính chính xác về chủng loại, cấu tạo, thành phần, tính chất công dụngcủa hàng hóa để định danh tên hàng và áp mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa2 xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (sau đâygọi tắt là Danh mục, Biểu thuế) thì gửi đến đơn vị phân tích.2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc Danh mục các mặt hàng được Bộ quản lýchuyên ngành giao, chỉ định cho Tổng cục Hải quan thực hiện kiểm tra chất lượng,kiểm tra an toàn thực phẩm.Điều 2. Nguyên tắc phân tích1. Việc phân tích được thực hiện khách quan, khoa học, chính xác theo các quy địnhtại Quy chế này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.2. Phân tích để phân loại hàng hóa được thực hiện trên mẫu yêu cầu xác định trước mãsố, mẫu hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu, trên cơ sở các thông tin trong cácchứng từ hồ sơ yêu cầu phân tích và các tiêu chí cho việc phân loại hàng hóa theoDanh mục, Biểu thuế.3. Phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm phải căn cứ vào cácquy định của pháp luật về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và các quyđịnh cụ thể cho từng mặt hàng do các Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.Điều 3. Đơn vị yêu cầu phân tích1. Đơn vị yêu cầu phân tích gồm các Vụ, Cục nghiệp vụ thuộc khối cơ quan Tổng cụcHải quan, các Cực Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, các Chi cục Hải quan, ĐộiKiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương.2. Đơn vị yêu cầu phân tích gửi hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại đến đơn vị phân tíchđối với hàng hóa thuộc quy định tại Điều 1 và Điều 6 Quy chế này.Điều 4. Đơn vị phân tích1. Đơn vị phân tích là Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu và cácChi nhánh của Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại các khuvực.2. Đơn vị phân tích tiếp nhận hồ sơ phân tích do các đơn vị yêu cầu phân tích gửi đếnvà thực hiện theo các quy định của Quy chế này.Điều 5. Phân tích mẫu hàng hóa tại các tổ chức giám định và các đơn vị kỹ thuậtchuyên môn của các Bộ quản lý chuyên ngành1. Đối với những mẫu hàng đơn vị phân tích chưa đủ điều kiện thực hiện phân tích thìgửi phân tích tại các tổ chức giám định hoặc các đơn vị kỹ thuật chuyên môn của cácBộ quản lý chuyên ngành để phân tích xác định thành phần, cấu tạo, tính chất lý hóa,tính năng, công dụng của hàng hóa nhằm xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danhmục, Biểu thuế.2. Trường hợp cần kiểm chứng những chỉ tiêu đã phân tích thì đơn vị phân tích đượcgửi mẫu hàng giám định tại các tổ chức giám định và các đơn vị kỹ thuật chuyên môncủa các Bộ quản lý chuyên ngành để phân tích theo các chỉ tiêu yêu cầu.Điều 6. Áp dụng quản lý rủi ro đối với mẫu yêu cầu phân tích để phân loại3