Quyết định 194/QĐ-TCHQ năm 2013 bổ sung mã loại hình quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu Lưu

24 0 21/01/2013 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 194/QĐ-TCHQ năm 2013 bổ sung mã loại hình quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------Số: 194/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG MỘT SỐ MÃ LOẠI HÌNH QUẢN LÝ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Căn cứ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại; Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 02/TCHQ-QĐ ngày 02/01/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý rủi ro hải quan, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung một số mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào Bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 02/TCHQ-QĐ ngày 02/01/2013 của Tổng cục Hải quan. Cụ thể gồm: Số TT Nhóm loại hình Mã loại hình Tên loại hình Tên viết tắt của loại hìnhGhi chú 1 NKD NKD05 Nhập đầu tư kinh NDT-KD Thuộc Phụ lục I doanh Quyết định 02/TCHQ-QĐ 2 NGC NGC21 Nhập gia công tự cung ứng NGC-CU Thuộc Phụ lục II Quyết định 02/TCHQ-QĐ 3 NTA NTA10 Tạm nhập NPL vào KCX để gia côngNGCCN Thuộc Phụ lục VI Quyết định 02/TCHQ-QĐ 4 NTA12 Mua hàng của nội địa (xí nghiệp KCX) NKD-MND 5 NTA29 Tạm nhập hoán đổi xăng dầu tái xuấtNTHDXDTX6 XTA XTA20 Tái xuất (hàng tạm nhập tái xuất)XTX-HTN 7 XTA29 Tái xuất hoán đổi xăng dầu tạm nhậpXTHDXDTNĐiều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. Điều 3. Trưởng ban Quản lý rủi ro hải quan, Cục trưởng cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính (để b/c); - Lưu: VT, QLRR (5b) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Công Bình