Quyết định 1859/QĐ-BTC Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính Lưu

38 0 30/08/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 1859/QĐ-BTC Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1859/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinhdoanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHCăn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quyđịnh, chi Tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạmpháp luật;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh Mục văn bản quy phạm pháp luật vềĐiều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nướccủa Bộ Tài chính (Danh Mục kèm theo).Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lãnh đạo Bộ Tài chính;- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;- Văn phòng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán Nhà nước;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGTrần Văn Hiếu - Công báo;- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;- Lưu: VT, PC. DANH MỤCVĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANHHẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦABỘ TÀI CHÍNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 1859/QĐ-BTC ngày 31/8/2016 của Bộ Tài chính)TTTênloạivănbảnSố, ký hiệuNgày,tháng, nămban hànhvăn bảnTên gọi củavăn bản/tríchyếu nội dungcủa văn bảnNộidung,quyđịnhhếthiệulựcLý do hếthiệu lựcNgày hếthiệu lựcLĩnh vực kế toán, kiểm toán1Thông tư183/2013/TT-BTC04/12/2013Thông tư về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúngĐiều 6;Điều 7;Điều 8;Điều 10; Điều 11Theo quy định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định84/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 về tiêu chuẩn, Điều kiện đốivới kiểm toánviên hành nghề, tổ chứckiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng01/07/2016Lĩnh vực bảo hiểm1 Thông 124/2012/TT- 30/7/2012 Thông tư Điều 4; Theo quy 01/07/2016 tư BTC hướng dẫn thi hành một số Điều của NĐ số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ và NĐ số 123/2011/NĐ-CPĐiều 5;Điều 6;Điều 7;Điều 8;Điều 9;Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 20; Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều định tại Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014; bị thay thế bởi Nghị định73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định chi Tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm